Προκηρύξεις / Διακηρύξεις Επιμελητηρίου Λασιθίου

13/11/2020 Προσωρινός πίνακας κατάταξης για το υποέργο 19, για την «Πρόσληψη προσωπικού 2 ατόμων» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου», σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 1002/16-10-2020 (αρ. κατ. ΚΗΜΔΗΣ υπ. 20PROC007491407 2020-10-16) διακήρυξη

16/10/2020 Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Για την: «Πρόσληψη προσωπικού-Υποέργο 19» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου»

7/9/2020 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανανέωση της παρουσίας του στο διαδίκτυο με τη μορφή αποκλειστικού μισθωμένου εξυπηρετητή για το διαδίκτυο (dedicated web server) για 1 έτος με τη μορφή Hardware/Software as a service (HaaS/SaaS)

7/9/2020 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανανέωση της παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Επιμελητηρίου Λασιθίου βάσει απόφασης ΔΕ 115/28-8-2020 για ένα έτος.

03/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

19/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Επαναπροκηρυξη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Για την: «Πρόσληψη προσωπικού-Υποέργο 19» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου»

11/03/2020 Επαναπροκηρυξη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υποέργο 18: «Προμήθεια Πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας και προώθησης της Περιοχής»

10/03/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και κατασκευή εξωτερικής πόρτας αλουμινίου

10/03/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας επισκευής ξύλινης εξωτερικής πόρτας

10/03/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση έκθεσης εκτίμησης της αγοραίας αξίας έξι βιοτεχνικών οικοπέδων που διαθέτει το Επιμελητήριο Λασιθίου στο Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου

10/03/2020 Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία με ΚΕΚ στο πλαίσιο της προκήρυξης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που αφορά το «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2020

10/03/2020 Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την προγραμματισμένη αποστολή μαζικών sms

10/03/2020 Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης προς τον κανονισμό General Data Protection Regulation – GDPR

10/03/2020 Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια διακομιστή (server)

03/02/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Aγ. Νικολάου» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5033433

03/02/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υποέργο 18: «Προμήθεια Πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας και προώθησης της Περιοχής»

02/09/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Αποκλειστικού μισθωμένου εξυπηρετητή για το διαδίκτυο (dedicated web server) για 1 έτος με τη μορφή Hardware/Software as a service (HaaS/SaaS)

24/07/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια δύο πλήρων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Επιμελητήριο Λασιθίου (επανάληψη)

13/06/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια δύο πλήρων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Επιμελητήριο Λασιθίου

Π22/05/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Ελεγκτικής Εταιρείας για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2018 του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

23/04/2019 GO BRAND Στελέχωση και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης  (Παραδοτέο 4.2.3)

28/03/2019 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου Στελέχωση και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης στην περιοχή ευθύνης του Επιμελητηρίου Λασιθίου στα πλαίσια του έργου Go_Brand

18/02/2019 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου Στελέχωση και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης στην περιοχή ευθύνης του Επιμελητηρίου Λασιθίου στα πλαίσια του έργου Go_Brand

13/02/2019 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά δυκτιακού εξοπλισμού – Office – Εκτυπωτή

03/01/2019 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προσφορά – συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων – λαμπτήρες – προβολείς

03/01/2019 – Πρόσκληση προσφοράς – έπιπλα και καρέκλες

19-11-2018 – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ BRANDING

31/10/2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου

29/10/2018 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συντήρηση και επισκευή επιμελητηριακού κτιρίου εξωτ. ελαιοχρωματισμοι (επαναληψη)

26/10/2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Κλιματισμός / Εξαερισμός

19/10/2018 – Προσφορά Πινάκα 3 πρόταση χρωμάτων και γνώμη αρχιτεκτονικης επιτροπής για ελαιοχρωματισμούς εξωτερικών χώρων

19/10/2018 – Ανακαίνιση WC κοινού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

19/10/2018 – Ανακαίνιση με ίδια μέσα ισόγειας αίθουσας Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

15/10/2018 – Πρόσκληση προσφοράς τηλέφωνα (επανάληψη)

15/10/2018 – Πρόσκληση προσφοράς tv-δορυφορικά πυρασφάλεια (επανάληψη)

15/10/2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επανάληψη) : Η/Μ εγκαταστάσεις της ισόγειας αίθουσας του Επιμελητηρίου (μικρ. εγκατάσταση – κλιματισμός),

28/9/2018 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συντήρηση και επισκευή επιμελητηριακού κτιρίου

27/9/2018 – Πρόσκληση προσφοράς tv-δορυφορικά πυρασφάλεια

27/9/2018 – Πρόσκληση προσφοράς μικροφωνική κλιματισμός

27/9/2018 – Πρόσκληση προσφοράς τηλέφωνα φορητός η/υ οθόνες

13/09/2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου δημιουργίας 20 κλαδικών video σχετιζόμενα με τα 10 δημιουργούμενα cluster προϊόντων ή/και υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου Go_Brand