Υπηρεσία Μιας Στάσης

Σύσταση Νομικών Προσώπων από την Υπηρεσία Μιας Στάσης

Από τις 4 Απριλίου 2011 ξεκίνησαν επίσημα οι διαδικασίες για την σύσταση των Ομορρύθμων και Ετερρορύθμων εταιρειών από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) – Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Επίσης, πρόσφατα υπάρχει δυνατότητα σύστασης και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Με τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης – Γ.Ε.ΜΗ. ξεκινάει μία νέα εποχή στην εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου.Μέσω της ΥΜΣ η οποία υλοποιείται από τα Επιμελητήρια για τη σύσταση των Ο.Ε./Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. και από τους συμβολαιογράφους για τη σύσταση των Ε.Π.Ε. και Α.Ε. οι επιχειρηματίες θα μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα μόνο με μία επίσκεψη σε ένα σημείο και χωρίς να μετακινούνται.

Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την ίδρυση τους πραγματοποιούνται μόνο μέσω της ΥΜΣ και ο συναλλασσόμενος δεν μετακινείται από υπηρεσία σε υπηρεσία.

Με την επιτυχή έναρξη και λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) – Γ.Ε.ΜΗ. και της απλούστευσης των διαδικασιών για τη σύσταση των εταιρειών τα Επιμελητήρια υλοποιούν ένα πάγιο αίτημά τους και εξυπηρετούν με τον καλύτερο και συνάμα ταχύτερο δυνατό τρόπο τις επιχειρήσεις επιτυγχάνοντας τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Εξουσιοδοτήσεις των μελών της ΟΕ/ΕΕ για εκπρόσωπο τους με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, υπόδειγμα .(αν δεν έρθουν οι ίδιοι)
 • Εάν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως, συμπληρώνουν υπόδειγμα 5 στην ΥΜΣ
 • Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ υπογεγραμμένο από τους εταίρους.
 • Αστυνομική Ταυτότητα μελών
 • Διαβατήριο για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ ή εκτός ΕΕ θεωρημένο αν δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως.
 • Άδεια Διαμονής
 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
 • Αποδοχή ηλεκτρονικής υποβολής μισθωτηρίου στο gsis.gr ή αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου θεωρημένα επίσης. (Στο μισθωτήριο θα πρέπει να προστεθεί το παρακάτω κείμενο:
  “Μετά την ίδρυση της εταιρείας με την επωνυμία …………………………….., θα εκχωρηθεί η μίσθωση στην εταιρεία αυτή.”)
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ μελών της ΟΕ ή ΕΕ. (εφόσον διαθέτουν διαφορετικά εκδίδονται από την ΥΜΣ)
 • Έντυπα Taxis συμπληρωμένα (Μ1,Μ3,Μ6,Μ7,Μ8)
 • Λογαριασμός Τραπέζης με IBAN

Ενδεικτικά το κόστος σύστασης ΟΕ ή ΕΕ αναλύεται ως εξής:

 1. Τέλος Καταχώρησης ΓΕΜΗ: 10€
 2. Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας: 50€
 3. Τα α και β έχουν επιπλέον χαρτόσημο 2,4%.

*Προσοχή!!! ΟΕ/ΕΕ που συστήνονται από μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση δεν εντάσσονται στην ΥΜΣ.

 Υ.Α. K1-802 “Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών” 
Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών

Η εταιρεία με την καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αποκτά νομική προσωπικότητα και λαμβάνει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές της καθώς και ΑΦΜ.

Δικαιολογητικά Ίδρυσης Ι.Κ.Ε.

 • Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση κάθε εταίρου χωριστά με γνήσιο υπογραφής θεωρημένο από ΚΕΠ για εξουσιοδότηση τρίτου ή εταίρου. υπόδειγμα.
 • Εάν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως, συμπληρώνεται και υπογράφεται ορισμός εκπροσώπου ανάμεσα τους στην ΥΜΣ.
 • Καταστατικό ΙΚΕ υπογεγραμμένο από τους εταίρους (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή – πρωτότυπο αρχείο .doc)
 • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων ΙΚΕ.
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους εκτός Ε.Ε. και
 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση των εταίρων ή του μοναδικού ιδρυτή για τη διεύθυνση της εταιρείας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εφόσον δεν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως ή μισθωτήριο που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο gsis.gr ή αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου θεωρημένα επίσης.
  Στην υ.δ. να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για την οποία προορίζεται.
 • ΑΦΜ μελών της ΙΚΕ. (εφόσον διαθέτουν διαφορετικά εκδίδονται από την ΥΜΣ)
 •  Έντυπα Taxis συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα (Μ1,Μ3,Μ6,Μ7,Μ8)
 • Λογαριασμός Τραπέζης με IBAN

Ενδεικτικά το κόστος σύστασης ΙΚΕ αναλύεται ως εξής:

 • Τέλος Καταχώρησης ΓΕΜΗ: 10€
 • Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας: 70€
 • Το α και β έχουν επιπλέον χαρτόσημο 2,4%.

**Μέσω της ΥΜΣ ιδρύονται όλες οι ΙΚΕ, ανεξαρτήτως αν σύμφωνα με το νόμο απαιτείται άδεια λειτουργίας ή έγκριση (π.χ. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

Ν.4072/2012 (ΦΕΚ86Α/11-4-12, άρθρα 43-120, εφαρμογή από 12/06/2012, εγκύκλιος Κ1-1084/24-05-2012 & Κ2-4113/08/06/2012.

Η εταιρεία με την καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αποκτά νομική προσωπικότητα και λαμβάνει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές της καθώς και ΑΦΜ.

Ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και προσωπικών Εταιρειών που για τη σύσταση τους συμφωνείται από τα μέρη ή απαιτείται εκ του νόμου η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, ορίζεται ο συμβολαιογράφος, ο οποίος συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης. Λίστα ΥΜΣ Συμβολαιογράφων
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ (Σύμφωνα με το ΦΕΚ216/Β/05-02-2013, Κ.Υ.Α. με Αρ. Κ2-828 εγκρίθηκαν τα Προτυποποιημένα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ, όπου αποφασίστηκε όπως το ελάχιστο περιεχόμενο των προτυποποιημένων καταστατικών της Ανώνυμης Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), της Ομορρύθμου Εταιρείας και της Ετερορρύθμου Εταιρείας το οποίο συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (Συμβολαιογράφο), αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, και την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή από τους ιδρυτές αν πρόκεται για ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρεία και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες διαφορετικού εταιρικού τύπου).
Skip to content