Γενικό Εμπορικό Μητρώο

ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (ΑΕ ,ΕΠΕ, ΙΚΕ κλπ) ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ (άρθ. 6 του Ν. 3419/2005) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ του PORTAL του ΓΕΜΗ: WWW.BUSINESSPORTAL.GR

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Ή ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ

Όσοι ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μέσω του PORTAL του ΓΕΜΗ) και ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ στο Επιμελητήριο Λασιθίου, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ για ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ στο ΓΕΜΗ τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρ. 6 του Ν. 3419/2005) ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (σε CD ή USB με αρχεία PDF νομίμως υπογεγραμμένα).

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (10€) ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για χορήγηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ του PORTAL του ΓΕΜΗ WWW.BUSINESSPORTAL.GR των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ και εμφανίζονται στη Μερίδα κάθε Υπόχρεου.

Νέο καθεστώς για τα μέλη των Επιμελητηρίων ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η υποχρεωτική συνδρομή των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, ενώ με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις θεσπίστηκαν ενιαία ειδικά τέλη ΓΕΜΗ προβλεπόμενων επιμελητηριακών υπηρεσιών, καθώς και ενιαίο ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ. Παράλληλα, προσδιορίστηκαν τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων και το ενιαίο ποσό ετήσιας συνδρομής για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών στα μέλη.

[prettyfilelink src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.doc” type=”doc”]Αίτηση Καταχώρησης Οικονομικών Καταστάσεων ΑΕ/ΕΠΕ[/prettyfilelink]

[prettyfilelink src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ-ΑΕ.doc” type=”doc”]Αίτηση Καταχώρησης Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων ΑΕ/ΕΠΕ[/prettyfilelink]
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το Νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο με σφραγίδα της εταιρείας.
2. Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,12 € (Καταβάλλεται στο Επιμελητήριο Λασιθίου, με την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά).
3. Ακριβές αντίγραφο ταυτοτήτων ή διαβατηρίων σε περιπτώσεις αλλαγών και τυχόν εισόδου νέων εταίρων/ νομίμων εκπροσώπων/ διαχειριστών/ μελών Δ.Σ.. καθώς και τα ΑΦΜ τους.
Σημείωση: Για τους Νομίμους Εκπροσώπους των ΑΕ (μέλη ΔΣ κλπ, που τις δεσμεύουν με την υπογραφή τους), τους Διαχειριστές των ΕΠΕ & τους Ομορρύθμους Εταίρους και τους Διαχειριστές των (ΟΕ & ΕΕ), εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., πρέπει να υποβληθεί και Ακριβές αντίγραφο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστές ΕΠΕ ή Μέλη ΔΣ ΑΕ

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λασιθίου παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και αφ ενός νομιμοποιεί με την καταχώρισή στο ΓΕΜΗ τις μεταβολές και αφ ετέρου εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, αλλά και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) για τις ΑΕ & ΕΠΕ.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση από τις περιφέρειες διοικητικών πράξεων, άσκησης ελέγχου και εποπτείας (για τις ΑΕ και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΕΠΕ) τότε τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στις περιφέρειες και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, γίνεται μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων.

Σε περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ:

 1. Πρωτότυπη Τροποποίηση του Καταστατικού Σύστασης, που υποβάλλεται και σε φυσική μορφή και σε ηλεκτρονική – Αρχείο .doc (e-mail: info@epimlas.gr),το οποίο πρέπει να είναι για τις ΕΠΕ Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό και για τις ΟΕ & ΕΕ Ιδιωτικό Συμφωνητικό.
  Η τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει να έχει ήδη θεωρηθεί από:
  α) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για την καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, κτλ)
  β) το Επιμελητήριο Λασιθίου, για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέας επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. (σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου)
 2. Τέσσερα απλά Φωτοαντίγραφα της ανωτέρω θεωρημένης Τροποποίησης του Καταστατικού.
 3. Επιπλέον σε περιπτώσεις Ε.Π.Ε.:
  α) Ανακοίνωση περίληψης της τροποποίησης του καταστατικού για δημοσίευση στο ΦΕΚ (σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή).
  β) Γραμμάτιο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. τελών για δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ (αξίας συνολικού ποσού 141,56 €).

 

Σε περιπτώσεις Α.Ε.:

 1. Πρακτικό/Απόφαση του αρμόδιου σύμφωνα με το Ν. 2190/20 οργάνου (Δ.Σ. ή/και Γ.Σ.) της εταιρείας που αποφάσισε τη μεταβολή. Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά νομίμως υπογεγραμμένο και σε ηλεκτρονική – Αρχείο .doc (e-mail: info@epimlas.gr).
 2. Ανακοίνωση περίληψης της μεταβολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή – Αρχείο .doc.
 3. Γραμμάτιο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. τελών για δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ, αξίας συνολικού ποσού 289,72 €.

Σημειώνεται ότι :
α) Αν η μεταβολή αφορά τροποποίηση άρθρων του καταστατικού τότε υποβάλλεται και Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ΑΕ, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις (σε τρία αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή – Αρχείο PDF).
β) Αν η τροποποίηση αφορά αλλαγή επωνυμίας ή/και Διακριτικού τίτλου το πρακτικό της ΓΣ, πρέπει να συνοδεύεται από προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέα επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από το Επιμελητήριο Λασιθίου και
γ) Αν η τροποποίηση αφορά αύξηση κεφαλαίου πρέπει να υποβληθεί και Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1‰ επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταβάλλεται στον λογαριασμό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 0002) – (Προσοχή : Γραμμάτιο 1 ‰ δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις τροποποίησης ΑΕ με βάση Ν. 1297/92 και 2166/93)

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το Νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο με σφραγίδα της εταιρείας.
 2. Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,24 € (Καταβάλλεται στο Επιμελητήριο Λασιθίου, με την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά).
 3. Απαιτούμενα πρακτικά κατά περίπτωση.
 4. Εξόφληση τελών δημοσιεύσης από ΔΟΥ.

Για κάθε περίπτωση (πχ καταχώρηση πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ.) τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση θα τα βρείτε στην πίσω πλευρά της αίτησης.

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λασιθίου παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά μεταβολών των επιχειρήσεων και αφ ενός νομιμοποιεί με την καταχώρισή στο ΓΕΜΗ τις μεταβολές και αφ ετέρου εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, αλλά και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) για τις ΑΕ.

Προσοχή: Για τις ΑΕ και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΕΠΕ απαιτείται η έκδοση από τις περιφέρειες διοικητικών πράξεων, άσκησης ελέγχου και εποπτείας, επομένως τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στις περιφέρειες και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, γίνεται μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υπογεγραμμένη από το Νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο με σφραγίδα της εταιρείας.
 2. Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,12 € (Καταβάλλεται στο Επιμελητήριο Λασιθίου, με την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά).
 3. Απαιτούμενα  συνοδευτικά έγγραφα θα τα βρείτε στην πίσω πλευρά της αίτησης.
 4. Εξόφληση τελών δημοσιεύσης από ΔΟΥ.

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λασιθίου παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά μεταβολών των επιχειρήσεων και αφ ενός νομιμοποιεί με την καταχώρισή στο ΓΕΜΗ τις μεταβολές και αφ ετέρου εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, αλλά και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) για τις ΑΕ.

Προσοχή: Για τις ΑΕ και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΕΠΕ απαιτείται η έκδοση από τις περιφέρειες διοικητικών πράξεων, άσκησης ελέγχου και εποπτείας, επομένως τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στις περιφέρειες και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, γίνεται μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων.

[prettyfilelink src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/ΑΙΤΗΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ-ΓΕΜΗ.doc” type=”doc”]Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών ΓΕΜΗ[/prettyfilelink] [prettyfilelink src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/ΑΙΤΗΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.doc” type=”doc”]Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων Καταστατικού[/prettyfilelink] [prettyfilelink src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/2013-03-14-ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ-στο-ΓΕΜΗ-ΑΕ-ΕΠΕ-t_05-03-2013.doc” type=”doc”]Αίτηση Καταχώρησης Εταιρικής Ιστοσελίδας στο Γ.Ε.ΜΗ.[/prettyfilelink] [prettyfilelink size=”25 kB” src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/AITISI_PARAXOR_ISTOSELIDAS2.doc” type=”doc”]Αίτηση Παραχώρησης Iστοσελίδας www.etairia.lasithi.biz από το Επιμελητήριο Λασιθίου[/prettyfilelink] [prettyfilelink src=”https://www.epimlas.gr/tl_files/documents/yps_gemi/aitisi.diorthosis.lanthasmenon.kataxoriseon.gemi%20.doc” type=”doc”]Αίτηση Διόρθωσης Λανθασμένων Καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ[/prettyfilelink]
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΓΕΜΗ

error-picΣύμφωνα με την εγκύκλιο 49 του Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, οι υπόχρεοι οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. με αυτοαπογραφή και εκ παραδρομής προβούν σε εσφαλμένη καταχώριση στοιχείου ή πράξης ή σε εσφαλμένη ανάρτηση αρχείου, οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα διόρθωσης της εσφαλμένης καταχώρησης/ανάρτησης στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Το σχετικό αίτημα διόρθωσης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αποστολή ή την προσκόμιση των θεωρημένων πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των σχετικών δικαιολογητικών προς την υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λασιθίου , προκειμένου αυτή, να προβεί στον τελικό έλεγχο (αντιπαραβολή των καταχωρίσεων με τα υποβαλλόμενα ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα/δικαιολογητικά) και συνεπώς στις τελικές αντίστοιχες διορθώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εσφαλμένη καταχώριση αφορά σε ανάρτηση μη ορθού αρχείου κάποιου εγγράφου, θα πρέπει τα προσκομιζόμενα επίσημα έγγραφα, να συνοδεύονται και από το ορθό αρχείο του εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου η υπηρεσία μας να καταχωριθεί/αναρτηθεί το ορθό αρχείο.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβληθούν, από τον υπόχρεο και τα αντίστοιχα τέλη καταχώρισης/ανάρτησης του ορθού αρχείου, δηλαδή 10,24€ για κάθε καταχώρηση.