Πιστοποιητικά Καταγωγής

documentΈκδοση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Για την έκδοση Πιστοποιητικών Καταγωγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Λασιθίου (Ι. Κουνδούρου 17, Άγιος Νικόλαος 72100 / Αρμόδια Υπάλληλος: κα Μαριλένα Βούλγαρη, τηλ. 2841022231, Fax 2841023831).
Τα Πιστοποιητικά Καταγωγής χορηγούνται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια του τόπου που εδρεύουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Είναι απολύτως απαραίτητα, ως αποδεικτικά καταγωγής των εμπορευμάτων στις χώρες εισαγωγής τους.

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Για τα μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου: να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Επιμελητήριο.
Για μέλη άλλων Επιμελητηρίων που πιθανόν θελήσουν να θεωρήσουν Πιστοποιητικά Καταγωγής στο Επιμελητήριο Λασιθίου, χρειάζεται βεβαίωση ότι είναι μέλη στο αντίστοιχο Επιμελητήριο & βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας για το τρέχον έτος.

ΙΙ. ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Τα έντυπα των Πιστοποιητικών Καταγωγής χορηγούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Λασιθίου .
Είναι σε τρία(3) αντίτυπα (ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), πανομοιότυπα,  αλλά διαφορετικού χρώματος.
Συμπληρώνονται από τον εξαγωγέα σε γραφομηχανή ή σε Η/Υ, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά προτίμηση αγγλικά) και υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας προς θεώρηση ως εξής:
α) Ένα (1) Πρωτότυπο
β) Μία (1) Αίτηση και
γ) Τρία έως τέσσερα (3-4) αντίγραφα, ανάλογα με το αίτημα του ενδιαφερομένου.
– Επισημαίνεται ότι Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταγωγής προβλέπεται μόνο ένα για κάθε        τιμολόγιο εξαγωγής και είναι μονοσέλιδο (όχι δεύτερη σελίδα).
– Δεν πρέπει να έχουν διορθώσεις (σβησμένες λέξεις, διπλογραμμένες κλπ)- Κάθε μεταβολή πρέπει να ελέγχεται και να επικυρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου που το έχει θεωρήσει.
– Την αίτηση υπογράφει και σφραγίζει ο υπεύθυνος της εξαγωγικής επιχείρησης.

Αίτηση πιστοποιητικού σε μορφή pdf

(Συμπληρώστε τα σχετικά στοιχεία στην πρώτη ή/και στη δεύτερη σελίδα μόνο. Οι υπόλοιπες σελίδες συμπληρώνονται αυτόματα. Αποθηκεύστε το έγγραφο προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία των φορμών και στείλτε το στο email info@epimlas.gr)

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Για εμπόρους-εξαγωγείς απαιτείται:
α) Τιμολόγιο Εξαγωγής
β) Τιμολόγιο Αγοράς των εμπορευμάτων από τις Ελληνικές Βιομηχανίες –
Βιοτεχνίες, ή εμπόρους-εισαγωγείς τους
γ)Τιμολόγιο Εισαγωγής των εμπορευμάτων όταν πρόκειται για επανεξαγωγή
από τον ίδιο τον Εξαγωγέα.
2. Για Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες Εξαγωγείς:
α) Τιμολόγιο Εξαγωγής, απ’ όπου θα φαίνεται ότι το εξαγόμενο εμπόρευμα είναι προϊόν της επιχείρησής τους.
β) Κατά την πρώτη εξαγωγή του έτους κατατίθεται, από τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα, στο αρμόδιο Τμήμα του Επιμελητηρίου Λασιθίου, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599, ότι τα προς εξαγωγή προϊόντα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ και παράγονται από την επιχείρησή του (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ) ή άλλης χώρας όταν τα προϊόντα δεν είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
Η Δήλωση αυτή ισχύει για ένα (1) έτος.
Σημείωση: Για την αποφυγή τυχόν ψευδών δηλώσεων και την όσο δυνατόν καλλύτερη διασφάλιση της αξιοπιστίας, τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Έλληνα εξαγωγέα γενικότερα, ζητείται με υπεύθυνη δήλωση από το αρμόδιο Τμήμα όπως μετά το πέρας της εξαγωγής προσκομιστεί αντίγραφο της σχετικής διασάφησης.

IV. ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Tο έντυπο Αιτήσεως (σε μορφή doc)
Τό έντυπο της Υπεύθυνης δήλωσης (σε μορφή doc)

V.ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
α) Για τη θεώρηση των Πιστοποιητικών Καταγωγής καταβάλλεται παράβολο € 10.
β) Επίσης, για την θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το Πιστοποιητικό Καταγωγής καταβάλλεται παράβολο € 5.

Αίτηση πιστοποιητικού καταγωγής

Υπεύθυνη Δήλωση