Μητρώο

Πληροφορίες Έναρξης Εργασιών Επιχείρησης

Start-Business

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
 • Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα. Πληροφορίες www.oaee.gr (Προεγγραφή επιχ/τία 111,10€)
 • Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις, κόστος 10,24€
 • Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
 • Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης, όπου απαιτείται (αρθρ. 3, 4, 5, 27 ν.3325/2005) καταργείται με το αρ.19,παρ.5 ν.4013/2011.
 • Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες όπου απαιτείται (αρθρ. 80, 81 ν.3463/2006).
 • Κατάθεση στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης του εντύπου Μ2 “Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Φυσικού Προσώπου” μαζί με τα κατα περίπτωση έντυπα: Μ6 “Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης”, Μ10 “Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού” κτλ. Πληροφορίες και έντυπα www.gsis.gr
 • Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
 • Εγγραφή στα μητρώα του Επιμελητήριο Λασιθίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αντίγραφο έναρξης ΔΟΥ, αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου και της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή λειτουργίας/εγκατάστασης (όπου απαιτείται εκ του νόμου) ή υπεύθυνη δήλωση. Η ετήσια συνδρομή αποστέλλεται με ταχυπληρωμή και εξοφλείται στο ταχυδρομείο ή στα γραφεία μας: (ενδεικτικό κόστος εγγραφής 118,28€)

Επιμελητήριο Λασιθίου Άγιος Νικόλαος: Ι. Κουνδούρου 17, 72100, τ: 2841027140, 2841022231, φ: 2841023831, www.epimlas.gr, info@epimlas.gr, Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 – 15:00

Ιεράπετρα: Εθν. Αντιστάσεως 34, 72200, τ: 2842022092 φ: 2842022092, Ωράριο Λειτουργίας από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 – 11:30

Σητεία: Ι. Σακαδάκη 21, 72300, τ: 2843020540 φ: 2843028628, Ωράριο Λειτουργίας από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 – 11:30

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου μπορείτε να απευθυνθείτε στις κατά τόπους ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης.

Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ): (σε περίπτωση που εξαιρούνται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του Επιμελητηρίου Λασιθίου ΥΜΣ) – για σύσταση ΟΕ/ΕΕ μέσω ΥΜΣ αναζητήστε στο www.epimlas.gr -> Πληροφόρηση -> Υπηρεσία Μιας Στάσης

 • Δημιουργία καταστατικού, υπογραφή από τα μέλη του.
 • Πληρωμή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) 1% του κεφαλαίου και Ταμείο Νομικών 0,5% του κεφαλαίου.
 • Καταστατικό θεωρημένο από το Επιμελητήριο με καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο όπου λαμβάνει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
 • Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
 • Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από Ασφαλιστικό Φορέα (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κ.λ.π). Πληροφορίες www.oaee.gr
 • Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
 • Α.Φ.Μ. των μελών της Ο.Ε. και Ε.Ε. (φυσικών και νομικών προσώπων).
 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ μαζί με τα κατά περίπτωση έντυπα Μ3 “Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής μη Φυσικού Προσώπου”, Μ6 “Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης”, Μ7 “Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου”, Μ8 “Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου” Πληροφορίες και έντυπα www.gsis.gr
 • Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
 • Εγγραφή στα μητρώα του Επιμελητήριο Λασιθίου με αντίγραφο έναρξης ΔΟΥ και αστυνομικής ταυτότητας των μελών. Η ετήσια συνδρομή αποστέλλεται με ταχυπληρωμή και εξοφλείται στο ταχυδρομείο ή στα γραφεία μας. (ενδεικτικό κόστος εγγραφής 204,29€)

Εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) – μόνο σε περίπτωση που εξαιρούνται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης Συμβολαιογράφοι

 • Καταστατικό (Συμβολαιογραφικό Έγγραφο) υπογεγραμμένο από τα μέλη του.
 • Πληρωμή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) 1% του κεφαλαίου.
 • Καταστατικό θεωρημένο από το Επιμελητήριο με καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο όπου λαμβάνει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
 • Παραλαβή από το Επιμελητήριο του κωδικού αριθμού δημοσίευσης στο τεύχος εταιριών περιορισμένης ευθύνης μετά την αποστολή της περίληψης καταστατικού στο Εθνικό Τυπογραφείο (Δεν πληρώνονται τέλη δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ και τέλη υπέρ ΤΑΠΕΤ).
 • Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 περι δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
 • Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ). Πληροφορίες www.oaee.gr
 • Εξουσιοδότηση του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ μαζί με τα κατά περίπτωση έντυπα Μ3 “Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής μη Φυσικού Προσώπου”, Μ6 “Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης”, Μ7 “Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου”, Μ8 “Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου”, κτλ Πληροφορίες και έντυπα www.gsis.gr
 • Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. και ορίζονται ως διαχειριστές στην ΕΠΕ, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
[clear]

Ανώνυμη Εταιρεία – μόνο σε περίπτωση που εξαιρούνται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης Συμβολαιογράφοι

 • Καταστατικό (Συμβολαιογραφικό Έγγραφο).
 • Πληρωμή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) 1% του κεφαλαίου.
 • Πληρωμή Τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού 0,001 επί του κεφαλαίου.
 • Καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο όπου λαμβάνει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
 • Τμήμα Εμπορίου (έγκριση και ανακοίνωση – υπηρεσιακά από το Επιμελητήριο)
 • Παραλαβή από το Επιμελητήριο του κωδικού αριθμού δημοσίευσης στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών μετά την αποστολή της περίληψης καταστατικού στο Εθνικό Τυπογραφείο (Δεν πληρώνονται τέλη δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ και τέλη υπέρ ΤΑΠΕΤ).
 • Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
 • Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κ.λ.π.).
 • Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ μαζί με τα κατά περίπτωση έντυπα Μ3 “Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής μη Φυσικού Προσώπου”, Μ6 “Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης”, Μ7 “Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου”, κτλ
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου μπορείτε να απευθυνθείτε στις κατά τόπους ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης.

Ειδικά Μητρώα

 1. Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο
 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τύπου Β΄(Αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνα με την Υ.Α. ΦΕΚ 492/5-4-07) “…ότι δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιούσιας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών” ή σε αντίθετη περίπτωση “…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…”- Συμπληρώνεται στο Επιμελητήριο
 3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (Αναζητείται υπηρεσιακά) Απαιτούμενα Στοιχεία: Ονομ/μο, Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Ονομ/μο Συζύγου, Ημερομηνία & Τόπος Γεννήσεως, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας, Τηλέφωνο
 4. Βεβαίωση ότι δεν τελεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση (Αναζητείται υπηρεσιακά)Απαραίτητα Στοιχεία: Τα παραπάνω
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ¨ Δέν είμαι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος άλλου δημοσίου οργανισμού ή ΝΠΔΔ, ούτε διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης¨
 6. Βεβαίωση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης της ασφαλιστικής επιχείρησης (αποκλειστική συνεργασία) ή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (εφόσον τα ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους), υπό την πλήρη ευθύνη των οποίων αυτός ενεργεί και στην οποία δηλώνεται ρητά η ιδιότητα του ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το Π.Δ.190/2006 ή Ατομικό Συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης.
 7. Πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (ΦΕΚ2603/2011)
 8. Έναρξη εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και εγγραφή στον ΟΑΕΕ.
 9. Εγγραφή στα μητρώα του Επιμελητηρίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) * Επίσης, για την εγγραφή ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων απαιτούνται έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι:
  α) έχει εργασθεί επί τρία τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχείρσησεις ασφαλιστιής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή
  β) έχει εργασθεί επί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι….” βάση της τροποποιημένης Υ.Α. Κ3-8010/2007.
 1. Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο
 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τύπου Β΄(Αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνα με την Υ.Α. ΦΕΚ 492/5-4-07) “…ότι δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιούσιας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών” ή σε αντίθετη περίπτωση “…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…”- Συμπληρώνεται στο Επιμελητήριο
 3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (Αναζητείται υπηρεσιακά) Απαιτούμενα Στοιχεία: Ονομ/μο, Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Ονομ/μο Συζύγου, Ημερομηνία & Τόπος Γεννήσεως, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας, Τηλέφωνο
 4. Βεβαίωση ότι δεν τελεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση (Αναζητείται υπηρεσιακά)Απαραίτητα Στοιχεία: Τα παραπάνω
 5. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης για λάθη και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των εργασιών τους, ύψους 1.120.200€ ανά απαίτηση και 1.680.300€ συνολικά κατ’ έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 190/2006 & ΦΕΚ 3297/2011
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι:
  α)”Δέν είμαι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος άλλου δημοσίου οργανισμού ή ΝΠΔΔ, ούτε διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης”
  β) “Δέν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση”(Συμπληρώνεται στο Επιμελητήριο)
 7. Πιστοποιητικό επιπέδου Α και Β και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 8. Έναρξη εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και εγγραφή στον ΟΑΕΕ.
 9. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι “…έχει εργαστεί επί τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή…”
 10. Εγγραφή στο μητρώο του Επιμελητηρίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Κωδικού Αριθμού και Έγκρισης Χρησιμοποίησης Κτυπητής Σφραγίδας Σήμανσης Πολυτίμων Μετάλλων και Κοσμημάτων σε Κατασκευαστές.

 1. ΑΙΤΗΣΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
 2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.(Φωτοτυπία)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για το φυσικό πρόσωπο, στην οποία θα δηλώνει εάν κατά το παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει άλλο και ποιόν κωδικό αριθμό.
 4. Τιμολόγια αγοράς μηχανημάτων από τα οποία θα αποδεικνύεται η κατασκευαστική δραστηριότητα της επιχείρησης.
 5. Αφού προσκομισθούν τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία και μετά τον έλεγχό τους, χορηγείται με απόφαση του Επιμελητηρίου ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ για την κατασκευή της Μεταλλικής Σφραγίδας.
  Στη συνέχεια και αφού κατασκευασθεί η μεταλλική σφραγίδα και πριν από τη χρησιμοποίησή της, οι κατασκευαστές πρέπει να υποβάλλουν στο Επιμελητήριο μεταλλικά αποτυπώματα για να πάρουν έγγραφη έγκριση χρησιμοποίησης της εν λόγω σφραγίδας. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ)
  Επισήμανση: Οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν:
  1. Πιστοποιητικό Εγγραφής τους από Επιμελητήριο, στο οποίο να φαίνεται το ακριβές αντικείμενό τους και
  2. Αποδεικτικό στοιχείο εισαγωγής κοσμημάτων

Ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης Μεταλλικής Σφραγίδας Σήμανσης Πολυτίμων Μετάλλων / Κοσμημάτων 

 1. ΑΙΤΗΣΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
 2. Τιμολόγιο αγορών α υλών / αποδεικτικό εισαγωγής
 3. Τιμολόγιο πώλησης / παροχής υπηρεσιών
 4. Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει “… συνεχίζω να ασκώ το επάγγελμα του κατασκευαστή κοσμημάτων και να χρησιμοποιώ τα ίδια μηχανήματα” ή σε περίπτωση που έχουν αγοραστεί καινούργια μηχανήματα να κατατεθούν αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς.
 5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης ή διακοπής των σχετικών εργασιών της επιχείρησης, ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας επιστρέφει την μεταλλική σφραγίδα και υποβάλει εγγράφως αίτηση ακύρωσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) του Κωδικού Αριθμού Ταυτότητας.

Σχετικές διατάξεις
Σχετικές διατάξεις 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 14/89 η Υπηρεσία υποχρεούται να αποστείλει στην εισαγγελία κατάσταση με τα ονόματα αυτών που δεν υπέβαλλαν αίτηση ανανέωσης και δεν κατέθεσαν τη σφραγίδα με τον Κωδικό Αριθμό

 1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της ΕΕ ή εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 ν.1599/1986 του υπόχρεου στην οποία δηλώνεται ότι: “δεν έχω καταδικαστεί ούτε είμαι υπόδικος για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα” και “αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίζω στο Επιμελητήριο Λασιθίου κάθε ένα (1) έτος την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση”
 3. Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. (Αναζητείται υπηρεσιακά – Απαιτούμενα στοιχεία: Ονομ/μο, Ονομ/μο γονέων, Ονομ/μο συζύγου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, τόπος και χρόνος γεννήσεως, πλήρη διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ).
 4. Βεβαίωση Εγγραφής Δόκιμου Μεσίτη στο σχετικό μητρώο του Επιμελητηρίου Λασιθίου.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του μεσίτη τον οποίο υποβοηθά, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος προϋπηρεσίας του ως δόκιμος μεσίτης.
 6. Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.
 7. Έναρξη Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ με σχετικό κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 8. Εγγραφή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αντίστοιχη καταβολή των προβλεπόμενων τελών.

*Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Μεσίτη Ακινήτων πρέπει να πληρούνται σε μόνιμη βάση. Αν εκλείψει έστω και μια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 198 του ν.4072/2012, ο μεσίτης υποχρεούται να ενημερώσει το Επιμελητήριο Λασιθίου μέσα σε ένα μήνα και διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. και το Μητρώου του Επιμελητηρίου.

**Τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Επιμελητήριο ή προσκομίζεται από άλλο πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή).

Skip to content