Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρ. Πάρκα

0

Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) – ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει του υποψήφιους επενδυτές ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκήρυξε το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα».

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας επιχορήγησης του προγράμματος ανέρχεται σε 10.000.000,00 € με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 € ως 400.000,00 €, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος.
Επισημαίνεται ότι για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε ΒΕΠΕ ή Επιχειρηματικά Πάρκα που ανήκουν σε περιοχές ΟΠΑΑΧ και για συγκεκριμένους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τόσο το ύψος του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όσο και ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι άνω των 300.000 €.

Το ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια.

Οι προτάσεις υποβάλλονται κατ΄ αρχήν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr/mis. Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 15/4/2013 και η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 31/5/2013 και ώρα 24.00. Ο φυσικός φάκελος θα κατατεθεί σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με τη γεωγραφική αρμοδιότητα του καθενός, καθώς και στις συνεργαζόμενες με τον ΕΦΕΠΑΕ Τράπεζες και τους συνεργαζόμενους Αναπτυξιακούς Φορείς.

Για όλα τα έργα που θα ενταχθούν στη χρηματοδότηση του Προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το 50% της δημόσιας επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Δίνεται η δυνατότητα στη δικαιούχο επιχείρηση μετά την πραγματοποίηση τουλάχιστον του 25% να υποβάλει Αίτημα Ελέγχου – Πιστοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.
Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του Οδηγού του Προγράμματος που είναι η 14/12/2012.

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων καθώς και για την παροχή πληροφοριών για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr), της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr) της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 (www.espa.gr) και (www.ependyseis.gr/mis ) του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και από τους διαδικτυακούς τόπους των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ www.ank.gr) και των συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζών και Αναπτυξιακών Φορέων, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300. Για την Περιφέρεια Κρήτης αρμόδιος εταίρος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο) – Υπεύθυνος προγράμματος κ. Λευτέρης Νικολακάκης τηλ.: 2810 302402, fax: 2810 344107, E–mail: nikolakakis@ank.gr

[prettyfilelink src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/15_4_2013_SYNOPTIKOS_ODIGOS_METEGKATASTASH_ΑΝΚ_1.doc” type=”doc”]Συνοπτικός οδηγός προγράμματος[/prettyfilelink]
Share.