Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛ. Τ.Υ. 03/2013
Μελέτη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 3783/ 23-10-2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λέρου, Νομός Δωδεκανήσων, διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την πράξη:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ».

Η προμήθεια περιλαμβάνει δεκατριών (13) συστηματών παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού δυνατότητας παραγωγής 12.000 λίτρων ημερησίως καθαρού πόσιμου νερού με ενσωματωμένο σύστημα κερματοδέκτη για την διάθεση – πώληση του νερού έναντι ανταποδοτικού τιμήματος.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται σε 377.000,00(τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά) € με Φ.Π.Α. 16 %.
Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνον των ζητουμένων ποσοτήτων και ειδών.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει οριστεί για τις 27/11/13 και ώρα 12:00 π.μ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 26/11/13 και ώρα 13:00 μ.μ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.:22470-22940 fax 22470-23632 e-mail ellinasc@gmail.com από τον αρμόδιο υπάλληλο κ.Έλληνα Χριστόδουλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στην διεύθυνση Λακκί Λέρος, Τ.Κ 85-400, στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις www.leros.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης δωρεάν από το γραφείο Προμηθειών Δήμου Λέρου από την αρμόδια υπάλληλο κ.Νταλόγλου Κων/να τηλ.22470-23632 και στην διέυθυνση Τεχνική Υπηρεσία Λακκί Λέρος.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί ή δ) κοινοπραξίες προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση πράξης και πληρούν της όρους και της προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 18.850,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στο 5 % του προϋπολογισμού με ΦΠΑ της πράξης.
Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή μονάδας σε ευρώ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ, το ποσοστό και το ποσό ΦΠΑ στο οποίο υπάγονται τα είδη και η συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ.
Υπάρχουν ειδικοί όροι του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού στο Παράρτημα Γ της Διακήρυξης.
Η παράδοση θα γίνει σε εγκαταστάσεις που θα υποδείξει ο Δήμος Λέρου.
Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 11389/8-9-93 και τον Ν.2286/1995.
Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από Εθνικούς Πόρους και το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013” με την με αρ. πρωτ. απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Share.