Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3 Crete)

0

Η Περιφέρεια Κρήτης ξεκινά την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete), μέσα από την οποία επιδιώκει να προωθήσει το μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας, με την αναζωογόνηση παραδοσιακών και αναδυόμενων τομέων και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δυνατοτήτων. Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης εστιάζει σε 4 πυλώνες: Αγροδιατροφή, Τουρισμός-Πολιτισμός, Περιβάλλον-Ενέργεια και Γνώση και επιδιώκει άμεση και αποτελεσματική διάθεση πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», που ανέρχονται συνολικά σε 65.622.091,25 € για τους 4 πυλώνες, καθώς και διεκδίκηση λοιπών χρηματοδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα.
Η Περιφέρεια Κρήτης, δίνοντας αρχικά προτεραιότητα στον πυλώνα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ξεκινά την οργάνωση μιας συστηματικής διαβούλευσης επιδιώκοντας να προσελκύσει ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και ερευνητικά ιδρύματα για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

[prettyfilelink size=”110 KB” src=”http://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_RISCrete.pdf” type=”pdf”]ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_RISCrete[/prettyfilelink] [prettyfilelink size=”35 KB” src=”http://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-risc-crete.doc” type=”doc”]ΦΟΡΜΑ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-Ris3Crete[/prettyfilelink]
Share.