ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 GDPR

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου (με τη σχετική απόφαση της Δ.Ε. 11/18-5-2018), στο πλαίσιο της υποχρέωσης εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679(GDPR) που τίθεται σε ισχύ την 25/5/2018, σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης προς τον ανωτέρω κανονισμό.
Ειδικότερα η πρόσκληση αφορά την εύρεση εξωτερικού συνεργάτη ο οποίος θα αναλάβει :
Την προετοιμασία του φακέλου συμμόρφωσης του Επιμελητηρίου (data mapping, gap analysis,καταγραφή δράσεων που απαιτούνται για συμμόρφωση)
Τον έλεγχο υλοποίησης των σχετικών δράσεων και την τελική συμμόρφωση
Την κατάρτιση προσωπικού – στελεχών
Την ανάληψη καθηκόντων Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων (DPO)

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: (Για ποσά άνω των 2.500,00€ καθαρής αξίας)
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Οικονομική Προσφορά

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της προσφοράς είναι να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 περί μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Παρακαλούμε να προσκομίσετε την προσφορά σας έως την 6 Ιουλίου και ώρα 14:00 στο e-mail: info@epimlas.gr .
Ο Πρόεδρος

Θωμάς Χαριτάκης

Share.