Θεματικό Εργαστήριο με αντικείμενο την «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση των δύο φύλων. Ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόλησή τους»

0

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ (πρώην ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ) διοργανώνει Θεματικό Εργαστήριο με αντικείμενο την «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση των δύο φύλων. Ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόλησή τους», στο πλαίσιο της Εργοδοτικής Συμβουλευτικής της Πράξης « Ολοκληρωμένο Σχέδιο- Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση», που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Το Θεματικό Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 και ώρα 11πμ, στην αίθουσα ΤΕΔΚ (Χορτατσών 11, Άγιος Νικόλαος).
Εισηγητές θα είναι ο Σύμβουλος για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Άδωνις Κωνσταντινίδης και η δικηγόρος Σοφία Βαμβακίδου.

Το ενημερωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε εργοδότες και γενικότερα εκπροσώπους επιχειρήσεων που θα μπορούσαν ν’ απασχολήσουν ωφελούμενους του προγράμματος, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί άμεσα μεγάλο ποσοστό γυναικών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, επιχειρείται σε πανευρωπαϊκή βάση η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου που βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, σημαντικό μέρος της οποίας είναι ο κόσμος της εργασίας.
Με την οδηγία απαγορεύονται άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσληψη και γενικότερα την πρόσβαση στην απασχόληση ή σε ελεύθερο επάγγελμα, την απόλυση, την επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη, την υπαγωγή σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών.
Επιπλέον, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (άρθρο 157) απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου σε θέματα αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας. Η αρχή αυτή ισχύει επίσης στα συστήματα επαγγελματικής κατάταξης που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αμοιβών.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους εργοδότες και τους επαγγελματίες εκπαιδευτές να καταπολεμούν τις διακρίσεις λόγω φύλου, ιδίως την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση. Η μεταχείριση ανδρών και γυναικών είναι ίση στο πλαίσιο των επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν ένδικα βοηθήματα για τους εργαζομένους που ζημιώθηκαν από διακρίσεις, όπως διαδικασίες συνδιαλλαγής και δικαστικές διαδικασίες. Λαμβάνουν επίσης τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους κατά οποιασδήποτε δυσμενούς μεταχείρισης που θα συνιστούσε αντίδραση του εργοδότη σε καταγγελία εντός της επιχείρησης ή σε κίνηση δικαστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση προσφυγής στη δικαιοσύνη, το βάρος της απόδειξης φέρει ο εναγόμενος για διακρίσεις, στον οποίο επιβάλλεται να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
Ωστόσο, η πραγματικότητα, κυρίως στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, είναι λίγο διαφορετική. Αυτό διαπιστώθηκε και από στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με τα οποία το 2013 αυξήθηκαν κατά 25% οι αναφορές για διακρίσεις φύλου στην εργασία και την απασχόληση, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Οι συνέπειες της κρίσης φαίνεται να αντανακλούν τόσο στο επίπεδο της εργασίας και της απασχόλησης των γυναικών, όσο και στο επίπεδο της αυξημένης ανάγκης προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κάθετη μείωση παρατηρείται σε ζητήματα άνισης πρόσβασης στην απασχόληση, με ποσοστό περίπου 1%, από 18,64% το 2010, κάτι που συνδέεται με τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας των γυναικών μέσα στη γενικότερα δύσκολη κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Share.