«Επιχειρηματικότητα των Νέων με έμφαση στην Καινοτομία»

0

∆ηµόσια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2013

ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ∆, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ,2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Σχετ. : Η µε αριθ.µ. 32180/466/09-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3194/Β’/16-12-2013)

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), ενηµερώνει τους ενδιαφεροµένους που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο «Πρόγραµµα προώθησης στην απασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, µε το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηµατικότητα νέων µε έµφαση στην καινοτοµία» το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά̟πτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού», Θεµατικός Άξονας 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», ότι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 30/12/2013, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, µε έµφαση στην καινοτοµία.Ο αριθµός των ωφελουµένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα 2.000 άτοµα.

Προτεραιότητα θα δοθεί:
• στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τοµείς της οικονοµίας που ενσωµατώνουν την καινοτοµία. Καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άµεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εµπορικής εφαρµογής».
Εναλλακτικά µπορεί να ορισθεί ότι η καινοτοµία συνίσταται στην παραγωγή, την αφοµοίωση και την εκµετάλλευση µε επιτυχία των νέων επιτευγµάτων ή ιδεών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα.
Μια Καινοτόµα ∆ράση µπορεί να είναι ριζοσπαστική ή σταδιακή (ανάλογα µε τις αλλαγές σε υφιστάµενες λειτουργίες µιας επιχείρησης) και µπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή µια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται, όπως και στην διοικητική δοµή ενός οργανισµού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους πελάτες ή καταναλωτές).
Ενδεικτικά αναφέρονται: οι νέες µέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών µε νέες πρώτες ύλες, η χρήση νέων φιλικών π̟ρος το περιβάλλον υλικών, τα προϊόντα βιοτεχνολογίας, οι τεχνολογίες αισθητήρων, τα προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη, τα νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης, ο ψηφιακός χειρισµός προϊόντων, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι υπηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας, η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξοµοίωσης και µοντελοποίησης, η παροχή νέων εφαρµογών και προγραµµάτω πολυµέσων, η εφαρµογή τηλεµατικής και ψηφιακών συστηµάτων µετάδοσης, κ.λ.π.

Κεφάλαιο 1
Πλαίσιο ένταξης – χρηµατοδότηση – επιλέξιµες περιοχές

Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεµατικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007 – 2013.
Η αναλογούσα Εθνική Συµµετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδροµή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και θα εκταµιεύονται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Ως επιλέξιµες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι έντεκα (11) περιφέρειες της χώρας. Η κατανοµή του έργου σε περιφερειακό επί̟πεδο ορίζεται ως εξής:
• Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης:
Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
• Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία.
Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 20.000.000 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 2493) η οποία επιµερίζεται ως εξής:
Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόµενες πράξεις του προγράµµατος εξειδικεύονται ως εξής:
• Άξονας Προτεραιότητας για τις οκτώ ως άνω Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης:ποσό 11.350.000€ και 1.135 θέσεις
• Άξονας Προτεραιότητας για τις τρεις ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου:
ποσό 8.650.000€ και 865 θέσεις
Οι ανωτέρω δαπάνες κατανέµονται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2014: 12.000.000 ευρώ
Για το έτος 2015: 8.000.000 ευρώ

Το πρόγραµµα εντάσσεται στον Θεµατικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «∆ιευκόλυνση της π̟ρόσβασης στην απασχόληση», Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 µε κωδικό θέµατος προτεραιότητας 66 της µε αριθµό 53672/4775/17.7.2008 Υ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µε θέµα “Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ»”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στον προϋπολογισµό έτους 2014, θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 (επιχορηγήσεις για την καταπολέµηση της ανεργίας) και θα γίνει αντίστοιχα η δέσµευση της πίστωσης µε σχετικό έγγραφο – βεβαίωση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η δαπάνη από τη διενέργεια ελέγχων δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη του προγράµµατος και βαρύνει τον προϋολογισµό του ΟΑΕ∆ (ΚΑΕ 4419) ως εξής: εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) για το έτος 2014 και εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) για το έτος 2015. Για το έτος 2015 θα ληφθεί µέριµνα για την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων στον αντίστοιχο προϋπολογισµό.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόµενη µε οποιαδήοτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήοτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγείται σε µια ε̟πιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήοτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.
Ως ηµεροµηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της εγκριτικής απόφασης.
Επισηµαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις.
Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια επιχειρηµατική µονάδα, υπό την έννοια που αναφέρεται στην ενοποιηµένη Ανακοίνωση της Ειτροπής περί ∆ικαιοδοσίας σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων.
Συνδεδεµένες είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µια από τις παρακάτω σχέσεις:
α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης
β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας
γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη ε̟πιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας
δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού προσώ̟που ή οµάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες επιχειρήσεις.

Κεφάλαιο 2
Ρόλος του ΟΑΕ∆ – ∆ικαιούχοι των πράξεων

Σύµφωνα µε τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄258), µεταξύ των σκο̟πών του ΟΑΕ∆ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας στην αγορά εργασίας.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1262/1982(ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 & 7 του ν.1836/1989(ΦΕΚ 79/Α/14.3.1989) και το άρθρο 6 του ν.2434/1996(ΦΕΚ 188/Α/20.8.1996), ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), υλοποιεί προγράµµατα επιχορήγησης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), στο πλαίσιο του προγράµµατος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆).
Με τη µε αριθµό 53672/4775/17−07−2008 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 9.12276/οικ.6.1615/15−07−2009 υπουργική απόφαση και τη µε αριθµό 0.6403/οικ. 6.733/30−3−2010 υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, εκχωρήθηκαν αρµοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στον ΟΑΕ∆. Για την πράξη αυτή δικαιούχοι είναι οι άνεργοι νέοι έως 35 ετών που εντάσσονται στο ως άνω πρόγραµµα.

Κεφάλαιο 3
∆ικαιούχοι και προϋοθέσεις συµµετοχής – Έλεγχος πληρότητας πρότασης

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει:
1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης.
2. Να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεµινάριο επιχειρηµατικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ.
3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
4. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. H Υπηρεσία θα διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ στο αρχείο της, το οποίο σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/5482 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας εφόσον πρόκειται για Έλληνα υπήκοο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υηρεσία.
Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω στρατολογικών πιστοποιητικών, σηµαίνει ότι η αρµόδια Υπηρεσία απευθύνει αίτηµα προς το αρµόδιο Στρατολογικό Γραφείο, σύµφωνα µε το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή προς αυτήν του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Όσον αφορά στις περιτώσεις οµογενών ή υπηκόων Χωρών της Ευρω̟παϊκής Ένωσης οι ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καµία υποχρέωση, όσον αφορά στην εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση σχετικού πιστοποιητικού της Χώρας προέλευσης.
5. Να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών (να διανύουν το 36ο έτος) κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα. Το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συµπληρωµένο (λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία γέννησης) κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραµµα.
6. Η έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ θα πρέπει να έχει πραγµατοοιηθεί από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του προγράµµατος στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µετά. Στο πρόγραµµα δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστο̟ποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.
7. ∆ύναται να υπαχθούν στο πρόγραµµα ατοµικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και µέλος (µε την προϋόθεση ότι µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο):
– Οµόρρυθµης Εταιρίας (Ο.Ε.)
– Ετερόρρυθµης Εταιρίας (Ε.Ε.), µόνο για το οµόρρυθµο µέλος της
– Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
– Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)
Το ποσοστό συµµετοχής δεν µπορεί να µεταβληθεί κάτω του ελαχίστου (51%) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

2. Εξαιρέσεις
∆εν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα:
1. Επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλπ.) και συνε̟πώς η δηµιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου, που θα µπορούσε να ενισχυθεί µε την παροχή της επιχορήγησης.
2. Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως.
3. Όσοι δηµιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωµατουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες (10 µ.µ. – 6 π.µ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, κλπ.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
4. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
5. Κυλικεία σχολείων, Οργανισµών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκµετάλλευσης τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισµού.
6. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις.
7. Οι επιχειρήσεις που δραστηριο̟ποιούνται στον τοµέα της αλιείας, (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εµπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τοµέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών), οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την µεταπώληση σε µεταπράτες ή εµπόρους και η επιχορήγηση µετακυλύει στους παραγωγούς, άµεσα ή έµµεσα (οι δραστηριότητες στην γεωργική εκµετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου να προετοιµασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκοµιδή, κοπή και αλώνισµα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών).
8. Όσοι δηµιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ∆OΥ.
9. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράµµατα ΝΕΕ κατά το π̟αρελθόν.
10. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2005 και µετά.

Κεφάλαιο 4
∆ιάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα καθορίζεται στα 10.000,00 €.
Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε µία, καταβαλλόµενη µετά τη λήξη κάθε εξαµήνου από την υπαγωγή (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 7, ̟αρ. 3 της παρούσης) και αφού θα έχει πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα του εκάστοτε εξαµήνου, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Κεφάλαιο 5
∆ιαδικασία αίτησης συµµετοχής

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση– επιχειρηµατικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραµµα, κατατίθεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) (Ενεργητικές Πολιτικές – Προγράµµατα Απασχόλησης ή µέσω της επιλογής e-Υηρεσίες – Προγράµµατα Απασχόλησης για Ανέργους /Εργαζόµενους (ωφελούµενους) – Υποβολή αίτησης).
Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφεροµένων δεν υποβάλλονται µέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισµού.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται αρχικά η συµπλήρωση του ατοµικού ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της ενδιαφερόµενου/ης. Μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωση υπαγωγής στο
πρόγραµµα, εµφανίζεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης αυτής. Σε περίτωση που δεν εκτυπωθεί η αίτηση ταυτόχρονα µε την υποβολή της, δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησής της από την ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆.
Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι ωφελούµενοι µπορούν να ελέγχουν το στάδιο της, καταχωρώντας το ατοµικό ΑΦΜ και τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης υπαγωγής.
Οι ωφελούµενοι οι οποίοι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας µετά την προέγκρισή τους από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση), υποχρεωτικά υποβάλλουν συµπληρωµατική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η οποία κατατίθεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr).

Κεφάλαιο 6
Λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος

Η διαδικασία υπαγωγής των NEE στο πρόγραµµα, περιλαµβάνει τρία στάδια.

1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης – επιχειρηµατικού σχεδίου, στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆.

Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
• η εξατοµικευµένη προσέγγιση από εργασιακό σύµβουλο του ΟΑΕ∆
• η παρακολούθηση προγράµµατος συµβουλευτικής επιχειρηµατικότητας σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆
• η έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην αρµόδια ∆ΟΥ (η οποία θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του προγράµµατος στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µετά).
Στο πρόγραµµα δύναται να υποβάλλουν αίτηση και άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋόθεση ότι θα προβούν στην εν λόγω έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Τριµελή Ειτροπή Αξιολόγησης. Στις περιπτώσεις αυτές, και µετά την έναρξη της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ, οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά (εντός της ανωτέρω προθεσµίας), συµπληρωµατική αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα.

2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων – Επιλεξιµότητα
Επιλογή των προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών σχεδίων, από Τριµελείς Επιτροπές Αξιολόγησης που θα συσταθούν µε απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε κλάδους και τοµείς της οικονοµίας που ενσωµατώνουν την καινοτοµία.
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης, πράξη κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανά τρίµηνο. Ειδικότερα:

Α. Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόµενης αίτησης ως προς:
● τη χρήση της τυποποιηµένης ηλεκτρονικής αίτησης, µε συµπληρωµένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και
● το ότι ο ενδιαφερόµενος έχει την ιδιότητα του ανέργου κι έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης.
Β. Εξετάζεται εάν το επιχειρηµατικό σχέδιο πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης. Μια απόλυτα σαφής, πλήρης και ολοκληρωµένη περιγραφή της επιχειρηµατικής ιδέας θα παίρνει βαθµό 5 ή 4.
Αντίστοιχα µια µέτρια περιγραφή θα παίρνει 3 ή 2, ενώ µια ελλιπής 1 ή 0 βαθµό.
2. Συµβολή της προτεινόµενης πράξης στους στόχους του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας / Θεµατικής Προτεραιότητας / Κατηγορίας Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Οι π̟ροτάσεις που κατατίθενται από τις οµάδες ανέργων, στις οποίες δίνει έµφαση το πρόγραµµα, θα βαθµολογούνται µε µεγάλο βαθµό (5, 4 ή 3). Σηµαντική παράµετρο αποτελεί επίσης η εκτιµώµενη βιωσιµότητα της πρότασης. Σε άλλη περίτωση θα λαµβάνει µικρή βαθµολογία ( 2, 1 ή 0).
3. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφεροµένου µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επαρκή τεκµηρίωση µε ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελµατικής εµπειρίας. Εξετάζεται η συνάφεια του αντικειµένου δραστηριότητας της επιχείρησης µε το περιεχόµενο σπουδών ή /και κατάρτισης ή /και επιµόρφωσης, καθώς και µε τη σχετική επαγγελµατική εµπειρία του υποψήφιου Ν.Ε.Ε. Η ύπαρξη βεβαιωµένων σχετικών σπουδών σε συνδυασµό µε τουλάχιστον τριετή επαγγελµατική εµπειρία θα λαµβάνει υψηλή βαθµολογία (5, 4). Κατ’ αναλογία θα βαθµολογούνται σε χαµηλότερη κλίµακα (3, 2) η ύπαρξη λιγότερων προσόντων και εµπειρίας και η έλλειψη αυτών (1, 0), αντίστοιχα.
4. Οικονοµοτεχνική επάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύαρξης επιπλέον χρηµατοδοτικών πόρων, π.χ. µέσω τραπεζικού δανεισµού). Εξετάζεται και βαθµολογείται η πιο ρεαλιστική προσέγγιση της πρότασης από πλευράς: α) κόστους αρχικής επένδυσης, β) δυνατότητας χρηµατοδότησης και γ) περιγραφής τυχόν απαιτούµενου τεχνικού εξοπλισµού. Μια προτεινόµενη επένδυση που έχει ρεαλιστικό κόστος και επαρκή τεκµηρίωση χρηµατοδότησης, ανεξαρτήτως προέλευσης, θα βαθµολογείται µε υψηλό βαθµό (5, 4). Κατ’ αναλογία θα βαθµολογείται σε χαµηλότερη κλίµακα (3, 2) η λιγότερο επαρκής τεκµηρίωση χρηµατοδότησης και αντίστοιχα η έλλειψη αυτής θα βαθµολογείται µε χαµηλότερο βαθµό (1, 0).
5. Ύπαρξη καινοτοµιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών. Τα επιχειρηµατικά σχέδια που πληρούν το παρόν κριτήριο, επιλέγονται κατά προτεραιότητα.
6. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις µε υφιστάµενες επιχειρήσεις καθώς και/ή συµπράξεις µεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης. Εξετάζεται και βαθµολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηµατικές συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχηµάτων. Με υψηλό βαθµό (5, 4) θα βαθµολογούνται οι συµπράξεις δύο ή και περισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία επιχείρησης, καθώς και η οριζόντια ή κάθετη δικτύωση µε άλλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα η απλή ύπαρξη επιχειρηµατικών σχέσεων θα βαθµολογείται µε µέτριο βαθµό (3, 2). Η απουσία των παραπάνω συνεπάγεται χαµηλή βαθµολόγηση (1, 0).
Σχετικά µε το κριτήρια της κατηγορίας Α, που αφορά την πληρότητα της υποβαλλόµενης αίτησης, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του αιτουµένου και αποτελούν λόγο αποκλεισµού από το πρόγραµµα.
Όσον αφορά στα κριτήρια της κατηγορίας Β, η Επιτροπή εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υποβεβληµένου επιχειρηµατικού σχεδίου και το αξιολογεί σύµφωνα µε το κάθε κριτήριο µε χρήση κλίµακας (υψηλή, µέση, χαµηλή).
Η Τριµελής Ειτροπή διατηρεί το δικαίωµα αναζήτησης πρόσθετων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τα αναφερθέντα στο επιχειρηµατικό σχέδιο του ΝΕΕ (π.χ. δικαιολογητικά απόδειξης προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας, τίτλους σπουδών, κλπ.) Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύτει από τη ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για την τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφεροµένου για υπαγωγή στο πρόγραµµα.
Σε περίτωση παρέλευσης της προθεσµίας των δύο (2) µηνών από τη γνωστοοίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) του επιχειρηµατικού σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή χωρίς οι ενδιαφερόµενοι να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ, θα ανακαλείται αυτοδικαίως η προέγκριση.

3ο στάδιο: Ένταξη

Η ένταξη στο πρόγραµµα πραγµατοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπροσώ̟πους του Οργανισµού. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγµατοοιείται:
α) εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία της γνωστοοίησης της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) της αίτησης – επιχειρηµατικού σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή για τις περιτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ηµεροµηνίας αξιολόγησης (σύµφωνα µε το Κεφ. 3, παρ. 1.6 της παρούσης ) και β) εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή της συµπληρωµατικής αίτησης ένταξης για τις περιτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας πραγµατοποιήθηκε µετά την ηµεροµηνία της θετικής αξιολόγησης (σύµφωνα µε το Κεφ. 3, ̟αρ. 1.6 της π̟αρούσης).
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως των ελεγκτών µε τον επαγγελµατία. Οι ελεγκτές πρέπει να ενηµερώσουν τον επαγγελµατία για το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης, προκειµένου να ελεγχθούν.
Συγκεκριµένα ελέγχονται τα κάτωθι:
1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ∆ΟΥ (η οποία θα πρέπει να συµφωνεί µε την υποβληθείσα αίτηση – επιχειρηµατικό σχέδιο).
2. Εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας καταχωρηµένα στα επίσηµα θεωρηµένα από την αρµόδια ∆ΟΥ βιβλία της επιχείρησης τους σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθαρής αξίας ίσης µε το ποσό που αναλογεί στην 1η δόση, όπως ορίζεται στο πρόγραµµα (4.000€), που αφορούν σε δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, κλπ.).
3. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για εταιρεία στην οποία συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος.
4. Μισθωτήριο επαγγελµατικής στέγης θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθµού.
5. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλµατός, όπου απαιτείται καθώς και εγγραφή στο αρµόδιο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουµένους (µε πλήρη απασχόληση) στην επιχείρησή και σε περίτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουµένους (µε πλήρη απασχόληση) σε αυτή.
6. Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισµένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
7. Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο (εκτός χώρου κατοικίας), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοοιητικά το σκοπό της.
Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαµορφωµένο) εντός της οικίας της επαγγελµατία στις περιτώσεις: α) µητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθµού µε αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόµενες απαιτείται να προσκοµίζουν βεβαιώσεις, πιστοοιητικά κ.λπ. από δηµόσιους φορείς.
Κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, ο/η ΝΕΕ θα υπογράφει την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα, η οποία θα τεθεί στο φάκελο της Υπηρεσίας.
Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και απόφαση ένταξης πράξης στο Ε.Π., θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή ή µη στο πρόγραµµα και θα είναι δεσµευτική για την έκδοση σύµφωνης µε αυτήν απόφασης από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας.
Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή απόρριψης, νοείται η έκθεση ελέγχου, όπως έχει συνταχθεί από τους ελεγκτές, µετά την υπογραφή αυτής από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας. Η υπογραφή τίθεται κάτω από την ένδειξη της έκθεσης «εγκρίνεται ή απορρίπτεται».
Η έκθεση ελέγχου, αφού υπογραφεί από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας ως ανωτέρω, πρωτοκολλείται κανονικά και τίθεται στον φάκελο της Υπηρεσίας. Αντίγραφο, αποστέλλεται και στην επιχείρηση. Συνηµµένα, η Υπηρεσία µπορεί να διαβιβάσει και τα χρονικά διαστήµατα µέσα στα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να π̟ροσκοµίσει την αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης.
Τα δικαιολογητικά που θα ελεγχθούν θα παραµείνουν στον φάκελο του νέου ελεύθερου επαγγελµατία και οι ελεγκτές δεν θα παραλαµβάνουν αντίγραφα εκτός 1) της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης υπαγωγής στο πρόγραµµα, 2) της έκθεσης ελέγχου και 3) της βεβαίωσης έναρξης εργασιών ∆ΟΥ.
Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις προϋποθέσεις του προγράµµατος. Όλες οι προϋ̟ποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ηµεροµηνία του επιτόπιου ελέγχου. Π.χ. το ποσό της δαπάνης δηµιουργίας της επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτεται κατά την ηµεροµηνία του επιτόπιου ελέγχου, έστω κι αν δεν καλύπτεται κατά το χρόνο υποβολής της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα – υπεύθυνης δήλωσης». Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, ο αρµόδιος διαχειριστής «του συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων» ενηµερώνει το σύστηµα, η αίτηση απορρίπτεται και περνάει στο στάδιο «απόρριψη».
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα – υπεύθυνης δήλωσης» ή/και της «συµπληρωµατικής αίτησης υπαγωγής», η επιχείρηση του νέου ελεύθερου επαγγελµατία πρέπει να είναι έτοιµη να ελεγχθεί οποιαδήοτε χρονική στιγµή από ελεγκτές του ΟΑΕ∆. Εφόσον δεν επιτευχθεί συνεννόηση µεταξύ του ΝΕΕ και των ελεγκτών για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου εντός της προβλε̟όµενης προθεσµίας του ενός µηνός, οι ελεγκτές θα ορίζουν ως ηµεροµηνία ελέγχου την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την παρέλευση είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της προέγκρισης ή της υποβολής της συµπληρωµατικής αίτησης ένταξης(σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 6, 3ο στάδιο της παρούσης).
Στην περίπτωση που για διάφορους λόγους ο νέος ελεύθερος επαγγελµατίας δεν είναι δυνατόν να διαθέτει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή να είναι παρών κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι ελεγκτές προτείνουν τη διεξαγωγή δεύτερου ελέγχου εντός συντόµου χρονικού διαστήµατος εντός της προθεσµίας του ενός µηνός.

Στάδιο Συµβουλευτικής Υποστήριξης (mentoring)
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος και πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης για την είσπραξη της τελευταίας (3ης) δόσης, ο/η ΝΕΕ θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραµµα συµβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο ∆ράσης Στοχευµένων Παρεµβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηµατικότητας των Νέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων και να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης από τον αρµόδιο φορέα παροχής Συµβουλευτικής υποστήριξης (mentoring).
Η µη ολοκλήρωση του προγράµµατος συµβουλευτικής υποστήριξης µε ευθύνη του/της ΝΕΕ, συνεπάγεται τη µη καταβολή της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης.

Κεφάλαιο 7
Τεκµηρίωση λειτουργίας – παραστατικά

1. Τεκµηρίωση λειτουργίας
Ως τεκµηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης, θεωρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση του στόχου της πράξης, αποδεικνύονται δε σύµφωνα µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ή ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών όπως ισχύει κάθε φορά.
∆απάνες όπως: λειτουργικά έξοδα για µίσθωση χώρου, παροχής υπηρεσιών για νοµική και λογιστική υποστήριξη, παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, κλ̟.), γραφική ύλη, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου καθώς και δαπάνες που αφορούν στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος, θεωρούνται ως τεκµηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποιούνται µε εξοφληµένα τιµολόγια, καταχωρηµένα στα επίσηµα θεωρηµένα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ βιβλία της επιχείρησης ή στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και συνάδουν µε την ικανοποίηση του στόχου της πράξης. Tα εν λόγω τιµολόγια θα πρέπει να αντιστοιχούν σε αξία τουλάχιστον ίση µε το εκάστοτε ποσό της επιχορήγησης, µέχρι την ολοκλήρωση της πράξης.

2. Παραστατικά
Ο ΟΑΕ∆ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο µε το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για το διάστηµα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισµοί µετά την τελευταία πληρωµή, δηλαδή κατ’ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020.
Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωµές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και ο αριθµός ΟΠΣ (MIS) της πράξης.

3. Πληρωµές δικαιούχων

1. Καταβολή 1ης δόσης
Μετά την θετική έκθεση του επιτόπιου ελέγχου, ο ΝΕΕ καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία µέσα σε είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες, από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της ένταξής του, και να προσκοµίσει:
• Αίτηση πληρωµής της 1ης δόσης,
• Αθεώρητο τιµολόγιο που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρ. 6, παρ. 3 του Ν. 4093/2012,
• Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, όπου απαιτείται και
• Αριθµό τραπεζικού λογαριασµού IBAN οποιασδήποτε εµπορικής τράπεζας για να κατατίθεται η επιχορήγηση.

2. Καταβολή επόµενων δόσεων
Κατά το δωδεκάµηνο (12µηνο) διάστηµα της επιχορήγησης, ο ΝΕΕ δεσµεύεται µε τη λήξη κάθε εξαµήνου (6µήνου), από την ένταξή του στο πρόγραµµα και µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών, να προσκοµίσει:
• Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο της δαπάνης του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος είναι τουλάχιστον ίσο µε το ποσό της 2ης ή της 3ης δόσης που πρόκειται να εισπράξει, όπως αυτά εµφανίζονται σε εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας περασµένα στα επίσηµα θεωρηµένα από την αρµόδια ∆ΟΥ βιβλία της επιχείρησης ή στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
• Αντίγραφα εξοφληµένων τιµολογίων επιλέξιµων δαπανών.
• Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων – εξόδων του ελεγχόµενου εξαµήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη ∆.Ο.Υ. ή αντίστοιχες καταστάσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
• Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, όπου απαιτείται. Σύµφωνα µε τις µε αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/10067/2007 και ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009 ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύµφωνα µε το άρθρο 28, παρ. 2.α της ΥΠΑΣΥ∆ µε αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι προκαταβολές και οι ενδιάµεσες πληρωµές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία. Οι τελικές πληρωµές των ανωτέρω δικαιούχων, µετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συµψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασµό του δικαιούχου και καταβάλλονται µε την υποχρεωτική προσκόµιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.

4. Λοποί όροι υλοποίησης του προγράµµατος

1. Ο ενταγµένος στο πρόγραµµα υποχρεούται να ενηµερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδή̟οτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει µε την αίτηση για ένταξή του.
2. Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της ή να προβεί σε µεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων του προγράµµατος κατά το δωδεκάµηνο από την έναρξη, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση µε επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ.

Κεφάλαιο 8
∆ιακοπή Επιχορήγησης – ∆ηµοσιονοµική διόρθωση

Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕ∆ αχρεωστήτως απευθείας στην επιχείρηση και διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων του προγράµµατος, θα εφαρµόζονται α) οι διατάξεις της ΥΠΑΣΥ∆ µε αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και β) οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει για την απόδοση στον ΟΑΕ∆, καθώς και οι διατάξεις της µε αριθµό 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ Β’ 120) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού (Ν. 2362 / 1995) και δυνάµει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.∆. ανατέθηκε στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες.
Συγκεκριµένα στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια της επιτόπιας / διοικητικής επαλήθευσης διαπιστωθεί παρατυπία ή παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος από τον δικαιούχο, µετά την καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιχορήγησης, θα αναφέρονται µε κατάλληλη τεκµηρίωση και αναφορά οι διατάξεις που έχουν παραβιαστεί και θα προτείνεται από τους αρµόδιους ελεγκτές του Οργανισµού δηµοσιονοµική διόρθωση, από την ηµεροµηνία που έχει λάβει χώρα η παρατυπία, όσον αφορά στα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόµως σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλαδή η διακοπή της επιχορήγησης µε αναζήτηση του αναλογούντος ποσού, σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει για την απόδοση στον ΟΑΕ∆. Επισηµαίνεται ότι µετά την διαπίστωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος, η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) δεν θα καταβάλει ή συµψηφίζει κανένα ποσό επιχορήγησης.
Όσον αφορά στους επιτόπιους ελέγχους (επιτόπιες επαληθεύσεις) που διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος, οι αρµόδιοι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.∆. συντάσσουν εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την διενέργεια των σχετικών ελέγχων, εκθέσεις επιτόπιας/διοικητικής επαλήθευσης µε βάση τη λίστα ελέγχου, καθώς και τον διοικητικό έλεγχο, σε συνεργασία µε τους υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2.
Η Έκθεση Επιτόπιας/∆ιοικητικής Επαλήθευσης θα εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο, δηλαδή τον Προϊστάµενο της Υηρεσίας (ΚΠΑ2), και κατόπιν θα κοινοποιείται εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την σύνταξη της στον δικαιούχο προκειµένου να ενηµερωθεί, για την -προτεινόµενη- δηµοσιονοµική διόρθωση και την ανάκτηση του ποσού.
Ο δικαιούχος θα καλείται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω έκθεσης να υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) εγγράφως τις αντιρρήσεις του (υποβολή ένστασης).
Οι αντιρρήσεις (ένσταση) του δικαιούχου εξετάζονται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υηρεσίας (ΚΠΑ2), εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή της, ο οποίος και εκδίδει σχετική Απόφαση επί των αντιρρήσεων (ένστασης).
Στην περί̟τωση που γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις που έχει υποβάλλει η επιχείρηση, τότε ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων και το πρόγραµµα συνεχίζεται ή ολοκληρώνεται.
Στην περί̟τωση που µετά την εξέταση των αντιρρήσεων (ένσταση) από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) και την απόρριψη ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας υποβολής της, τότε το πόρισµα της έκθεσης επιτόπιας/διοικητικής επαλήθευσης οριστικοποιείται µε την έκδοση «Απόφασης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης» από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) µε την οποία οριστικοποιείται η δηµοσιονοµική διόρθωση µε ανάκτηση ποσού εντόκως, κατά το µέρος που κριθούν αβάσιµες οι αντιρρήσεις, το οποίο πρέπει να επιστραφεί στον Οργανισµό εντός δέκα (10) ηµερών.
Η «Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης» i. οριστικοποιεί το πόρισµα της «Έκθεσης επιτόπιας/∆ιοικητικής Επαλήθευσης», ii. κοινοποιείται στον δικαιούχο (επιχείρηση) iii. αναφέρει την εφάπαξ ανάκτηση του ποσού εντόκως, από την ηµεροµηνία λήψης της κάθε ενίσχυσης ξεχωριστά έως την ηµεροµηνία που εκδίδεται αυτή, iv. ορίζει την καταληκτική ηµεροµηνία επιστροφής του ποσού που αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση, στον Οργανισµό και v. ορίζει την προθεσµία προσβολής αυτής µε ένδικα µέσα.
Η «Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης» µαζί µε την «Έκθεση Επιτόπιας/∆ιοικητικής Επαλήθευσης» θα κοινοποιείται επίσης και στην Υπηρεσία ∆ιεθνών Σχέσεων του Οργανισµού, προκειµένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο ΟΠΣ. Το επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ηµερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του κεφαλαίου V του Κανονισµού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής. ∆ηλαδή υπολογίζεται το επιτόκιο της χρονικής στιγµής που καταβλήθηκε η ενίσχυση. Τα επιτόκια για κάθε χρονική περίοδο µπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Κεφάλαιο 9
Παραγραφή Αξίωσης

Εάν ο ΝΕΕ καταθέσει εκπρόθεσµα δικαιολογητικά για την καταβολή επιµέρους δόσης, η αξίωσή του για το συγκεκριµένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισµού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράµµατος. Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας κατά τριάντα (30) ηµέρες, ύστερα από απόφαση του Προϊσταµένου της Υηρεσίας.
Σε περιπτώσεις που ο ΝΕΕ δεν συγκεντρώνει δαπάνες τουλάχιστον ίσες µε το ποσό της επιχορήγησης της 2ης και 3ης δόσης που πρόκειται να εισπράξει κι εφόσον από τον σχετικό επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση λειτουργεί και πληροί τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του προγράµµατος, η αρµόδια Υπηρεσία Απασχόλησης θα προβαίνει σε παραγραφή της εν λόγω δόσης.

Κεφάλαιο 10
Επίλυση ∆ιαφορών

∆ιαφορές που τυχόν προκύψουν µεταξύ των ενδιαφεροµένων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆, για τις περι̟πτώσεις που αφορούν στη µη επιλογή της αίτησης – επιχειρηµατικού σχεδίου, στην απόρριψη της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα και στην παραγραφή της αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆, θα επιλύεται µε απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.
Επισηµαίνεται ότι οι αρµόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) οφείλουν πριν την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων να καλούν τους ενδιαφερόµενους να αναπτύξουν γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις τους, σύµφωνα µε το άρθρο 20, π̟αρ. 2 του Συντάγµατος και µε το άρθρο 6 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο , την ηµέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείµενο του µέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµέρα της ακρόασης.

Κεφάλαιο 11
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας

1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράµµατος (µε αναφορά στον κατάλογο των δικαιούχων, στην ονοµασία της πράξης και στο ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται στην πράξη) δηµοσιο̟ποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr. Τα ονόµατα των συµµετεχόντων στην πράξη δεν δηµοσιοοιούνται.
2. Σε κάθε π̟ερίπτωση δηµοσιοποίησης/δηµοσίευσης των πράξεων, εκ µέρους του ΟΑΕ∆, γίνεται µνεία για την συµµετοχή στη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007−2013.
3. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους/στις ωφελούµενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, χρησιµοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο µέσο που θα συµβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσµό στόχο.
4. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς είναι υποχρεωµένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειµένου βάσει του Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής Υηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων.
Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:
• Καθεστώς των ωφελούµενων στην αγορά εργασίας πριν την ένταξη τους στο πρόγραµµα
• Σε ηλικιακά δεδοµένα των ωφελουµένων
• Σε δεδοµένα για ευάλωτες οµάδες ωφελουµένων
• Στο µορφωτικό επίπεδο ωφελουµένων
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονοµικό τους αντικείµενο.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΦ∆, σε συνεργασία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», επιµελείται τρόπους κωδικοποίησης της δηµοσιοποίησης των ωφελουµένων ώστε να τηρείται πάντα η διάταξη περί µη δηµοσιοποίησης των ονοµάτων των ωφελουµένων από δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Οι ∆ικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των Κανόνων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας.
Προκειµένου για την ενηµέρωση των δικαιούχων για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ΝΕΕ, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) θα προβαίνουν στη γνωστοποίηση προς τους δικαιούχους για την αναγραφή των στοιχείων της συγχρηµατοδότησης του προγράµµατος ΝΕΕ, στα παραστατικά πληρωµών (τιµολόγια είσ̟πραξης της επιχορήγησης) και στα παραστατικά δαπανών που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση του στόχου της πράξης. Τα στοιχεία που θα αναγράφονται είναι τα εξής:
• Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, δηλαδή το Ε.Π.ΑΝ.Α∆.
• Ο τίτλος του Προγράµµατος
• Ο κωδικός ΟΠΣ – MIS της πράξης, τον οποίο θα αναζητήσει στο Σύστηµα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στα πεδία ΕΣΠΑ, ως αριθµός MIS.

Κεφάλαιο 12
∆ιαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου του προγράµµατος

Ο ΟΑΕ∆ ασκεί τους προβλεπόµενους από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράµµατος οποιαδήποτε χρονική στιγµή, προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού προγράµµατος, εφαρµόζοντας τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥ∆ µε αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράµµατος, η αρµόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. συντάσσει σχετικές εκθέσεις στις οποίες καταγράφονται µε λεπτοµέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης, τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης ο οποίος βρίσκεται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆. και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σχέση της επιχείρησης µε το συνολικό πρόγραµµα, ξεκινώντας από την αίτηση και µέχρι τη λήξη του, όπως παραστατικά δαπανών τόσο της δικαιούχου επιχείρησης όσο και της Υ̟πηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας, όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κλπ. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση.
Οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις υποχρεούνται :
• Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕ∆.
• Να αποδέχονται όλους τους προβλεπόµενουςαπό το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται.
• Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον 3 χρόνια από το κλείσιµο ή µερικό κλείσιµο του Επιχειρησιακού προγράµµατος, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 90 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο άρθρο 21 παρ. 10 του ν. 3614/2007 τουλάχιστον µέχρι 31-12-2020.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των ενεργειών, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για :
• την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων στα πλαίσια των οποίων λειτουργεί το πρόγραµµα.
• Την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παραβάσεων καθώς και την επιβολή κυρώσεων.
Για την οµαλή πορεία των προγραµµάτων την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται :
• οι δεσµευθείσες θέσεις
• οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν µετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων
• η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λ.π.
Η οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος διενεργείται, στην Υπηρεσία υλοποίησης του προγράµµατος, µέσω ξεχωριστής λογιστικής µερίδας στην οποία καταχωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούµενη επιχείρηση, όλες οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται µε τα διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων παραστατικών τους (ηµεροµηνία, είδος και αριθµός παραστατικού, κατηγορία, ποσό και αιτιολογία δαπάνης).
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕ∆, ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης.
Έλεγχοι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους σχετικούς κανονισµούς και το Ν. 3614/07 διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), καθώς και τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι επαληθεύσεις του προγράµµατος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε τα οριζόµενα α) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 2/34255/0022/6-6-2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) στην µε αριθµ. 2854/1-7-2008 Απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, γ) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ.2/96072/0022/04-01-12 και δ) στις διατάξεις της ΥΠΑΣΥ∆ µε αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων υπηρεσιών και της πραγµατοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι,σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, καθώς και τη συµµόρφωση των εµπλεκόµενων φορέων µε τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του συνολικού προγράµµατος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ καθώς και την Υπουργική Απόφαση του Συστήµατος µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ540/Β), όπως ισχύει.

Κεφάλαιο 13
Τελικές διατάξεις

Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραµµα, λήγει αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος αιτήσεων, ύστερα από την πλήρωση των κατανεµηθεισών θέσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ. Μετά την αυτόµατη λήξη της αναφερόµενης προθεσµίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθµό θέσεων που αντιστοιχεί µέχρι το 50% των αρχικά κατανεµηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτήσεις παραµένουν σε στάδιο αναµονής και ικανοποιούνται µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής τους, εφόσον δηµιουργηθούν κενές θέσεις.
Το ∆.Σ. του Οργανισµού δύναται µε απόφαση του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραµµα.
Περαιτέρω λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος, εξειδικεύονται µε αποφάσεις του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Share.