ΓΕΜΗ : Νέες διατάξεις, διαδικασίες & λειτουργίες

0

Σχετικά με τη νέα διαδικασία (από 28/2/2015 και μετά) που ακολουθείται για τη χορήγηση πιστοποιητικών αντιγράφων και αποσπασμάτων από το ΓΕΜΗ με ηλεκτρονικό τρόπο,

Ενημερώνουμε τα μέλη μας για τα παρακάτω :

α) Ψηφίσθηκε ο Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265 τ. Α’) «Α), στον οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις που αφορούν :

 • Την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας της ΕΕ 2012/17/13-6-12 “Διασύνδεση Κεντρικών Εμπορικών Μητρώων και Μητρώων Εταιρειών” – (άρθρα 73 έως 77)
 • Την τροποποίηση του Ν. 3419/2005 “περί ΓΕΜΗ”- άρθρα 78 έως 82
 • Την Τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας – άρθρα 94 έως 100.

β) Υπεγράφησαν και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ,οι κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, Υπουργικές Αποφάσεις (KYA με αρ. πρωτ. 79752/30-12-14- ΦΕΚ 3623/Β/ 31-12-2014 και Υ.Α. με αρ. πρωτ.78030/30-12-14 (ΦΕΚ 3586/Β/ 31.12.2014).

 • Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του
 • Καθορισμός ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ που πρέπει να καταβάλουν οι υπόχρεοι καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Καθορισμός των ελάχιστων ετησίως καταχωριζόμενα στο ΓΕΜΗ στοιχεία
 • Τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας
 • Καθορισμός ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ και ΤΕΛΩΝ που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου για να απολαμβάνουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που τους προσφέρονται

Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών», αφού :
  Ειδικώς, τα έγγραφα των κεφαλαιουχικών εταιρειών (που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.3419/2005 και αφορούν καταχωρήσεις στη μερίδα και δημοσιεύσεις αυτών στο ΓΕΜΗ) υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή.
  Για τη διαβίβαση των εγγράφων και των στοιχείων, οι υπόχρεοι (καταχώρησης στο ΓΕΜΗ) υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που χορηγεί το Γ.Ε.ΜΗ., μέσω του διαδικτυακό τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. www.businessportal.gr
  Όλοι οι υπόχρεοι, που είναι ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων γ, δ, ε, ζ` και η` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει, υποχρεούνται να λάβουν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) από το Γ.Ε.ΜΗ., έως την 1.1.2015.»
 2. Καθορίστηκε ότι «η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.», με έναρξη εφαρμογής από 1/3/2015 όποτε θα γίνεται και η ηλεκτρονική έκδοση των και η υπογραφή των με ψηφιακή υπογραφή.
 3. Καθορίστηκε ότι «η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα »
 4. Καθορίστηκαν οι διοικητικές κυρώσεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του Νόμου περί ΓΕΜΗ και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
 5. Το Γ.Ε.ΜΗ αποτελεί το ελληνικό μητρώο κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της οδηγίας 2009 101 /ΕΚ (ΕΕ L 258/1.10.2009) και συνδέεται με τα μητρώα των λοιπών κρατών μελών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή (εθνικά μητρώα).
  Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) είναι αρμόδια και για την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο ευρωπαϊκό σύστημα διασύνδεσης μητρώων
 6. Καθορίστηκαν τα στοιχεία των κεφαλαιουχικών εταιρειών που καταχωρίζονται (δια των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ) στη Μερίδα και δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης :

1) Διαδικασία ανοίγματος προσωπικού λογαριασμού στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων του ΓΕΜΗ

Οι αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) γίνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ενώ και η έκδοση αυτών γίνεται επίσης αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει πιστοποιητικό ή αντίγραφο πράξεων ή στοιχείων καταχωρισμένων στο ΓΕΜΗ οφείλει να εγγραφεί στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr), οπότε και δημιουργείται προσωπικός του λογαριασμός στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων και του χορηγείται κωδικό όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης που να χρησιμοποιηθεί σε κάθε αίτησή του για χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων. Επισημαίνουμε εδώ ότι εάν ο ενδιαφερόμενος είναι και εγγεγραμμένος στο ΓΕΜΗ βάσει του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (και έχει αιτηθεί και ήδη παραλάβει κωδικούς πρόσβασης) δε χρειάζεται να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση νέου κωδικού χρήστη και πρόσβασης, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιεί και για την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων το ζεύγος κωδικών πρόσβασης και χρήστη που έχει λάβει όντας υπόχρεος εγγραφής στο ΓΕΜΗ (με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014). Εάν, αντιθέτως, ο ενδιαφερόμενος δεν είναι υπόχρεος εγγραφής στο ΓΕΜΗ, προκειμένου να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων του ΓΕΜΗ, θα πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρίσει τα στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του (ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου) καθώς και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2) Ανταποδοτικά τέλη χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων

Για την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων η εν θέματι ΚΥΑ προβλέπει ανταποδοτικά τέλη ως εξής: Στην περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικών και αντιγράφων εκ των περιλαμβανομένων στα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων για τα οποία δεν απαιτείται σύνθετη αναζήτηση στοιχείων εκτός του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και του πιστοποιητικού ιστορικότητας και μεταβολών, το ανταποδοτικό τέλος ορίζεται στα πέντε (5) ευρώ. Εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει ταχυδρομική αποστολή των αντιγράφων, το ανωτέρω τέλος χορήγησης ευρώ πέντε (5) ευρώ προσαυξάνεται με τρία (3) ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των ταχυδρομικών τελών εσωτερικού. Αν η αποστολή γίνεται εκτός Ελλάδος, το τέλος προσαυξάνεται κατά δεκατέσσερα (14) ευρώ. Στην περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικών και αντιγράφων για τα οποία απαιτείται σύνθετη αναζήτηση στοιχείων εκτός του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και του αμιγούς πιστοποιητικού ιστορικότητας, το ανταποδοτικό τέλος ορίζεται στα δέκα (10) ευρώ. Εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει ταχυδρομική αποστολή των αντιγράφων, το ανωτέρω τέλος χορήγησης των δέκα (10) ευρώ προσαυξάνεται με τρία (3) ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των ταχυδρομικών τελών εσωτερικού. Αν η αποστολή γίνεται εκτός Ελλάδος, το τέλος προσαυξάνεται κατά δεκατέσσερα (14) ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών αντιγράφων και αποσπασμάτων από το ΓΕΜΗ με ηλεκτρονικό τρόπο σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (KYA με αρ. πρωτ. 79752/30-12-14 – ΦΕΚ 3623/Β/ 31-12-2014) προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή του σχετικού τέλους τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ.

Στην περίπτωση νομικών προσώπων, την ευθύνη για τη χρήση του ηλεκτρονικού ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) κάθε υπόχρεου, καθώς και την ευθύνη για τη γνησιότητα και την ακρίβεια των στοιχείων και πληροφοριών των υποβαλομένων ηλεκτρονικά εγγράφων στο ΓΕΜΗ φέρουν τα πρόσωπα που νομίμως εκπροσωπούν τον «υπόχρεο».

Share.