Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο θεσμό της “ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ”. (Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας- Συμπράξεις Μαθητείας ), το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Άνάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η πράξη συμβάλλει στην ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Το κύριο αντικείμενο της είναι να προσελκύσει επιχειρήσεις, να υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων μαθητείας από αυτές και να υποστηρίξει την υλοποίηση της μαθητείας στις εν λόγω επιχειρήσεις.
Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, ενώ ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη.
Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.
Το κόστος της Μαθητείας για την επιχείρηση περιορίζεται, διότι το ημερομίσθιο και η ασφαλιστική κάλυψη των μαθητευόμενων συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.
Οι επιχειρήσεις ,εντάσσοντας στον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό την αξιοποίηση της Μαθητείας, μπορούν να καλύψουν με επιτυχία τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένους εργαζόμενους, αναπτύσσοντας μία πλήρως εξειδικευμένη ομάδα προσωπικού, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στην ιδιαίτερη κουλτούρα της κάθε επιχείρησης.
Θα είναι χρήσιμο η επιχείρηση να βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από το αντίστοιχο ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ , έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτές και οι προσφερόμενες θέσεις να είναι κατάλληλες για την επιλέγουσα ειδικότητα του εκπαιδευόμενου.


Άλλες Προϋποθέσεις
Η επιχείρηση
• Να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο του στην συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό.
• Πρέπει να διαθέτει έμπειρο στέλεχος το οποίο να μπορεί να οριστεί ως «μέντορας» και να αναλάβει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας.
• Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητευόμενου.
Οφέλη επιχείρησης
• Η επιχείρηση συνεργάζεται με ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος μαθαίνει κοντά της να εφαρμόζει όσα διδάσκεται στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, στα Επαγγελματικά Λύκεια και το μεταλυκειακό έτος, για το συγκεκριμένο επάγγελμα
να ακούει και να βλέπει τα «μυστικά» της δουλειάς, όπως μοναδικά καταγράφονται στη καθημερινή μάχη της επιχείρησης για την παραγωγή, για τη πώληση, για τη διαχείριση
να εντάσσεται σε μία ομάδα, να υπακούει σε μία ιεραρχία, να τηρεί εργασιακούς κανόνες, να δουλεύει για το καλό της επιχείρησης
• Η επιχείρηση συνεργάζεται με ένα νέο άνθρωπο, τον οποίο συνδιαμορφώνει επαγγελματικά, γνωρίζει, και συγχρόνως δοκιμάζει τον χαρακτήρα, την ποιότητα, τις δυνατότητες του
• Με σημαντική επιδότηση της απασχόλησης και της ασφάλισης του μαθητευόμενου, από πόρους του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιχείρηση αξιοποιεί την καθημερινή παραγωγή και τις ιδέες του, επενδύοντας συγχρόνως και στη πιθανότητα να δημιουργήσει, να αποκτήσει ένα ικανό συνεργάτη.
Σας ενημερώνουμε ότι για τη συγκεκριμένη Πράξη της Μαθητείας λειτουργεί ιστοσελίδα (site) στη διεύθυνση : http://mathiteia.ep.uhc.gr.
Για πρόσθετες πληροφορίες :
Τηλέφωνο:2111036923
E-mail:mathiteia@ep-uhc.gr
Αίτηση συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα: https://eber.us5.list-manage.com/track/click?u=866b3c177c9fdfc0742363440&id=b4a3da1663&e=583181b75c

Share.