Πιστοποίηση της καταγωγής των ελληνικών προϊόντων με βάση τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης – Νοτίου Κορέας.

0

Ενημέρωση από το Γραφείο ΟΕΥ της πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ

Από 1ης Ιουλίου 2011, που ισχύει η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Νότια Κορέα, τα προϊόντα μας για να τύχουν των προβλεπόμενων μειώσεων ή απαλλαγών δασμών, πρέπει να συνοδεύονται από «δήλωση καταγωγής» (origin declaration), την οποία εκδίδουν οι ίδιοι οι εξαγωγείς.

Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να λάβουν άδεια «εγκεκριμένου εξαγωγέα» (approved exporter) από τις ελληνικές τελωνειακές αρχές. Στη συνέχεια, μπορούν να εκδίδουν οι ίδιοι «δηλώσεις καταγωγής», στις οποίες πρέπει να αναγράφουν τον αριθμό της άδειας αυτής.

Τα πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδουν τα επιμελητήρια δεν ισχύουν.
Το Γραφείο ΟΕΥ έχει διαπιστώσει πολλές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα για την έκδοση της εν λόγω άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα.

Η βασική αιτία είναι η έλλειψη ενημέρωσης, όχι μόνο των επιχειρηματιών, αλλά συχνά και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.
Παρακαλείσθε να φροντίσετε για την διάχυση της πληροφόρησης αυτής μεταξύ των επιχειρηματιών.  Επίσης, τα επιμελητήρια πρέπει να ενημερώσουν τα στελέχη τους, ώστε όταν τους ζητούν πιστοποιητικό καταγωγής για τη Νότια Κορέα, να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 11.1 της έκθεσής μας για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και σε έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία σας επισυνάπτουμε.

Όλη η σχετική πληροφόρηση έχει αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη του AGORA (www.agora.mfa.gr).

Share.