Ενημέρωση για τις Φορολογικές Βεβαιώσεις έτους 2013

0

Ενημέρωση από το τμήμα εσόδων του ΟΑΕΕ:

Με τη διάταξη της παρ.45 του άρθρου 3 του Ν.4110/2013, όπως αποτυπώνεται στις ΠΟΛ.1095/29-4-2013 και 1130/5-6-2013, προβλέπεται ότι το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ως γενικό έξοδο διαχείρισης.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013). Σημειώνεται ότι τα ποσά των εισφορών, μη συμπεριλαμβανόμενων τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής, θα αποτυπωθούν στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 25/2/2014, ως δαπάνη που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Οι υπόχρεοι ασφαλισμένοι, μέχρι τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τις αποδείξεις πληρωμών, το άθροισμα των οποίων (χωρίς Τ.Κ.- προσαυξήσεις) αποτελεί το ποσό που πρέπει να δηλωθεί.

Στις περιπτώσεις ρύθμισης Ν.4152/2013 όπου οι δόσεις καταβάλλονται με πάγια εντολή μπορούν να αθροίσουν το ποσό των δόσεων από το λογαριασμό Τράπεζας που χρεώνεται.

Σε κάθε περίπτωση, σύντομα θα είναι εφικτή η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης τους μέσω διαδικτύου ή μέσω των Περιφερειακών Τμημάτων.

Share.