Αυτο-απογραφή

Συχνές ερωτήσεις και πληροφορίες

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ/ΕΕ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε η αυτοαπογραφή των νομικών προσώπων που έχουν συσταθεί πριν τις 4/4/2011 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Οι προθεσμίες είναι καταληκτικές.
Σύμφωνα με την ΥΑ Κ1-941/12 η κατάθεση αίτησης-δήλωσης εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που ο υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/12 προθεσμίας, επιβάλλονται σε αυτόν οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του ν.3419/05 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.
Με την ολοκλήρωση της αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική βάση του Γ.Ε.ΜΗ., αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων καθώς και για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή, τροποποίηση, καταχώριση πράξεων της επιχείρησης είναι η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λασιθίου.
Επίσης, σύμφωνα με το ν.4072/2012, άρθρο 232 η δημοσίευση πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. & Ε.Π.Ε. εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να γίνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας εφόσον η σχετική διεύθυνση έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας και ενημερώνεται το οικείο μητρώο για την ημερομηνία δημοσίευσης των σχετικών πράξεων. Επομένως, η απογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. μειώνει το κόστος και τις διαδικασίες αφού όλα γίνονται μέσω της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου Επιμελητηρίου.

Η αυτοαπογραφή γίνεται από τους υπόχρεους με δύο τρόπους:

 1. ατελώς ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr ή www.businessregistry.gr
 2. στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λασιθίου με καταβολή σχετικού τέλους ύψους 10,24€ για κάθε καταχώρηση πράξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία. (συνεπώς το τέλος αυτοαπογραφής είναι πολλαπλάσιο των 10,24€ ανάλογα με τον αριθμό των τροποποιήσεων που θα καταχωρηθούν)

 

 

  1. Στην περίπτωση που επιλέξετε να αυτοαπογραφείτε ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr ή www.businessregistry.gr,
   την σχετική δήλωση θα την υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis ή άλλα πρόσωπα της επιολογής των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας. Η ευθύνη ωστόσο για την υποβολή της σχετικής δήλωσης βαρύνει τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, οι οποίοι και πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να πληροφορήσουν το πρόσωπο το οποίο θα υποβάλλει την δήλωση για τα στοιχεία της εταιρείας (πχ για τον ΑΦΜ του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας). ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ/ΕΕ
   Στο τέλος της διαδικασίας εκδίδεται βεβαίωση για το συγκεκριμένο υπόχρεο στην οποία αναγράφονται ο οριστικός αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και η καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου του Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.Τέλος, οι υπόχρεοι για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο ΓΕΜΗ, πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λασιθίου τη βεβαίωση απογραφής που εκτυπώνεται από το σύστημα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.Για τις απαραίτητες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζει αυτός που θα υποβάλλει την δήλωση καθώς και τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να αναρτηθούν κατά τη διάρκεια της αυτοαπογραφής, μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας,www.epimlas.gr->Πληροφόρηση Μελών-> ΓΕΜΗ Αυτοαπογραφή->διαδικασία αυτοαπογραφής νομικών προσώπων->επιλέγετε τη νομική μορφή που σας ενδιαφέρει.

 

  1. Αν ο υπόχρεος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά με την ως άνω διαδικασία την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, οφείλει να την υποβάλλει στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Στην περίπτωση αυτή τα έγγραφα που συνυποβάλλονται πρέπει να προσκομίζονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Ο υπόχρεος θα πρέπει να γνωρίζει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εταιρεία (π.χ. ημερομηνία έναρξης και λήξης θητείας ισχύοντος Δ.Σ, αριθμό και ημερ/νια δημοσίευσης αυτού στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ για ανώνυμη εταιρεία).

Αναλυτικές πληροφορίες και τη σχετική νομοθεσία, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας παρακάτω ή καλώντας μας στα τηλέφωνα 2841027140, 22231.