Πανεπιστήμιο Κρήτης : Πρακτική άσκηση εργαζομένων σε επιχειρήσεις

0

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συστάθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικών πόρων.

Το κύριο αντικείμενο της ΔΑΣΤΑ αφορά στην χάραξη της στρατηγικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, τον έλεγχο των επιμέρους δομών και πολιτικών στον τομέα αυτό, ενώ στις υπηρεσίες της περιλαμβάνεται και η διενέργεια εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος σε ότι αφορά στα θέματα σύνδεσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.

Η ΔΑΣΤΑ συντονίζει τις επιμέρους δομές, δηλαδή το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και φροντίζει την ανάπτυξη συνεργιών και συνεργασιών μεταξύ τους για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα Επιμελητήρια Κρήτης με στόχο την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της Κρήτης για τις δυνατότητες συνεργασίας που έχουν με το Πανεπιστήμιο σε θέματα απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, εδραίωσαν μια άμεση επικοινωνία των δομών που υποστηρίζει η ΔΑΣΤΑ «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΕΣΠΑ) 2007- 2013» και οι επί μέρους δράσεις της (Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) με τοπικούς επιχειρηματίες και μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και της αγοράς εργασίας.

Οι δράσεις αυτές έχουν ως στόχο να φέρουν πιο κοντά τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία των φοιτητών για την είσοδο στην αγορά εργασίας και στην εν συνεχεία επαγγελματική τους απορρόφηση αλλά και στην εισαγωγή σύγχρονης τεχνογνωσίας και στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών από τις επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς φορείς. Επενδύοντας στη συνέχεια σε μία ενεργό συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο της Κρήτης και της χώρας μας γενικότερα, σε ότι αφορά στην εκπαίδευση των φοιτητών του, το «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) 2007-2013» σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με στόχο την διευκόλυνση της διαχείρισης της πληροφορίας που αφορά σε προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ επί πλέον δίνει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις σε θέματα που προωθούν την απασχολησιμότητα την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Παροτρύνουμε τα μέλη μας -επιχειρήσεις να εγγραφούν στο σύστημα και εφ’ όσον το επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης ή και θέσεις εργασίας, αφού η εισαγωγή στο κεντρικό σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση και στο Γραφείο Διασύνδεσης αλλά και στην Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Η διαδικασία εγγραφής είναι εξαιρετικά απλή και η εισαγωγή μιας Εταιρείας ή ενός Επιχειρηματία στο Σύστημα εμπλουτίζει την βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε ό,τι αφορά στον επιχειρηματικό και παραγωγικό κόσμο της Κρήτης και επιτρέπει την άμεση διασύνδεση μαζί του.

Η ιστοσελίδα του πληροφοριακού συστήματος είναι http://www.dasta.uoc.gr. Το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος επισυνάπτεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .pdf) παρακάτω.

Share.