Όλο

το

Λασίθι

σε

μια

σελίδα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ

ΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΑΣ

Εισπράξεις συνδρομών μέσω εξωτερικού συνεργάτη

Εξουσιοδοτείται ο Αντώνιος Δημ. Κακουδάκης (ΑΔΤ Φ455760) να α) ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου για τις οφειλές τους και β) να εισπράτει οφειλόμενες συνδρομές εκ μέρους του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και 28/12/2018

Άγιος Νικόλαος 25/06/2018