ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΟΣΗΣ (OPERATIONAL PLAN FOR THE TRANSFERRING ACTIONS)»

0

To Επιμελητήριο Λασιθίου, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου “iblue” του προγράμματος MED 2014-2020, αναζητά σύμβουλο για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός επιχειρησιακού μοντέλου δράσεων προώθησης και διάδοσης του έργου σε ΜΜΕ που σχετίζεται με τον τουρισμό yachting, κοινωνικούς εταίρους αλλά και το ευρύ κοινό.

Με την εφαρμογή του επιχειρησιακού μοντέλου θα υποστηριχθούν οι δράσεις προώθησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου αλλά και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα αυτών τοπικά από κάθε εταίρο, αλλά και συνολικά, στην περιοχή εφαρμογής του έργου.

Οι δράσεις που θα υποστηριχθούν από τον ανάδοχο στην παρούσα προκήρυξη αφορούν τα παρακάτω παραδοτέα (στα οποία πρέπει το επιμελητήριο Λασιθίου να συνεισφέρει):

5.1 – Integrated database of systematised knowledge about Med yachting sector, exploitable for all the mentioned target groups.

5.3 Integrated transnational network of Med yachting sector (creation of a transnational network hosted on a web platform, connecting actors and stakeholders).

5.4 Plan of results portability (final report about advantages and methodology of the 3PBM).

5.5 Transferability protocol for policy makers (final document with the set of sustainability indicators for monitoring the ongoing situation of the yachting sector and the maritime tourism in general).

Τα παραπάνω αποτελούν και τα παραδοτέα της παρούσης πρόσκλησης με την συγγραφή των σχετικών αναφορών σε συγκεκριμένο πρότυπο (αυτό θα παρασχεθεί από τον επικεφαλής του έργου σε συνεργασία με το επιμελητήριο) στην αγγλική γλώσσα.

Το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται σε δέκα εννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00 ευρώ) πλέον ΦΠΑ, ενώ κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά). Η διάρκεια υλοποίησης των παραδοτέων ανέρχεται σε 7 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης υλοποίησης.

Αποστολή αιτήσεων συμμετοχής με σύντομο βιογραφικό της εταιρίας τους και την οικονομική τους προσφορά, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν στο info@epimlas.gr μέχρι και την 19η Απριλίου 2019.

Στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε συμπληρωματικές παρατηρήσεις ή διευκρινήσεις απαιτηθούν.

Για το Επιμελητήριο Λασιθίου

Ο πρόεδρος

ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

Share.