ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜON 03/12 ΣΕΠ 14/ EKEΜΣ

0

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΥ ΦΕΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ)
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β» στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (ανά κιλό), για την προμήθεια «Τυρού Φέτας» Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) για κάλυψη αναγκών, του συνόλου των μονάδων (ανεξαρτήτως δυνάμεως) του Στρατού Ξηράς που εδρεύουν στους Ν.Αττικής, Βοιωτίας και Ευβοίας.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την 12 Σεπ 14 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς 2014 – 119978 Αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγχος αυτών, σε δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των εκπροσώπων των εταιριών εφόσον το επιθυμούν, την 05 Νοε 14 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ, από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως καθορίζεται στους όρους του διαγωνισμού (Φ.600.163/ 65/162157/ Σ. 854/ 05 Αυγ 14/ ΑΣΔΥΣ/ ΔΕΜ/ Τμ Ι).

Η προσφορά κάθε συμμετέχοντος πρέπει να έχει περιέλθει στο ΕΚΕΜΣ ιδιοχείρως (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) ή ταχυδρομικά μία ημέρα πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και ώρα 14:30μμ. Επισημαίνεται ότι, τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο προμηθευτή.

Πληροφορίες και αντίγραφα των όρων του διαγωνισμού, καθημερινά από 08.00 – 13.00, πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, στο Τμήμα Προμηθειών Πρατηρίου Τροφίμων – Ποτών του ΕΚΕΜΣ, τηλ 2107675444.

 

Από τη Δνση του ΕΚΕΜΣ

Share.