Eλεύθερα τα στοιχεία του «Τειρεσία»!

0

Κανένας επιχειρηματίας δεν θα είναι ασφαλής από τις πληροφορίες του Τειρεσία που όπως είναι γνωστό, δεν είναι και τόσο αντικειμενικές και δίκαιες.
Όπως γράφει η «Καθημερινή», απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» -και μάλιστα έναντι σχετικά χαμηλού τιμήματος- προσφέρει πλέον η θυγατρική εταιρεία των τραπεζών «Τειρεσίας Α.Ε.».

Μέσω της νέας υπηρεσίας, η οποία απέκτησε την εμπορική ονομασία «τσεκ», εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή επιτηδευματίες μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να συλλέξουν πληροφορίες για μια σειρά «αρνητικών στοιχείων» που ενδεχομένως βαρύνουν τους πελάτες ή τους προμηθευτές τους: ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμούς ακινήτων και κινητών, κατασχέσεις, προσημειώσεις ακόμη και υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών.

«Ξεκλειδώνει η λίστα»

Με το «ξεκλείδωμα» της μαύρης λίστας για το ευρύ επιχειρηματικό κοινό -κίνηση για την οποία είναι ενήμερη η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως αναφέρουν στην «Καθημερινή» στελέχη της «Τειρεσίας Α.Ε.»- ουσιαστικά ανοίγει η «αγορά» της παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών. Πλέον, οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να μετρήσει το επιχειρηματικό ρίσκο που συνεπάγεται μια συνεργασία, έχει τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες είτε απευθείας από την «Τειρεσίας Α.Ε.» είτε και μέσω τρίτου. Και αυτό διότι η θυγατρική των τραπεζών μπορεί να συνάψει ακόμη και συμβάσεις μεταπώλησης των στοιχείων που αφορούν νομικά πρόσωπα και τα οποία υπάρχουν στο λεγόμενο «σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων».

Οπως αναφέρει στην «Κ» ο κ. Πέτρος Καπασούρης, διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της «Τειρεσίας Α.Ε.», στο σύστημα έχουν ήδη εγγραφεί περίπου 700 πελάτες-επιχειρήσεις. Εκτός από μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, πρόσβαση έχουν ούτως ή άλλως και φορείς του Δημοσίου όπως το υπουργείο Οικονομικών αλλά και το ΕΤΕΑΝ το οποίο, δεδομένου ότι εγκρίνει δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, θέλει να είναι σε θέση να ελέγχει άμεσα την πιστοληπτική ικανότητα των εταιρειών που αιτούνται δανείου.

«Στόχος μας, με το λανσάρισμα αυτής της υπηρεσίας είναι να γίνει εύκολος ο έλεγχος της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων και μέσα από αυτή τη διαδικασία να προστατευτούν οι φερέγγυες εταιρείες. Πλέον ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να έχει πρόσβαση στα ίδια στοιχεία που βλέπουν μέσω του συστήματός μας και οι τράπεζες. Μπορεί επομένως να περιορίζει αισθητά το ρίσκο που συνεπάγεται η πραγματοποίηση μιας συναλλαγής» τονίζει το στέλεχος της «Τειρεσίας Α.Ε.».

Τα δεδομένα που διατίθενται προς πώληση στο κοινό είναι αυτά που έχουν καταχωρισθεί -και συνεχώς επικαιροποιούνται καθώς 170 δικηγόροι ασχολούνται καθημερινά με τη συλλογή δεδομένων από τα δικαστήρια όλης της χώρας- στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας Α.Ε.», γνωστό και ως «μαύρη λίστα». Οπως επισημαίνει ο Ιωάννης Παλόγλου, διευθυντής οργάνωσης και υποστήριξης πελατών της «Τειρεσίας Α.Ε.», μέσω της εφαρμογής παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία της τελευταίας 4ετίας και συγκεντρωτικά στοιχεία για το παλαιότερο διάστημα. Πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία αποκτούν νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες που υπογράφουν σύμβαση, αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και ορίζουν υποχρεωτικά έναν εκπρόσωπο ο οποίος είναι και αρμόδιος για τη διαχείριση της υπηρεσίας από την πλευρά του πελάτη.

«Δεν εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις. Για να αποκτήσει κάποιος κωδικούς πρόσβασης θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι το κάνει για να μετρήσει τον κίνδυνο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και όχι για άλλους λόγους. Γι’ αυτό απορρίπτονται και αρκετές αιτήσεις» σημειώνει ο κ. Καπασούρης, συμπληρώνοντας ότι ακόμη και μετά την έγκριση μιας αίτησης, οι κινήσεις του πελάτη στο σύστημα ελέγχονται συστηματικά ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση. Οι εταιρείες που θα εγγραφούν στην υπηρεσία μετά το «φιλτράρισμα» της «Τειρεσίας Α.Ε.», μπορούν να βλέπουν στοιχεία άλλων νομικών προσώπων. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να βλέπουν στοιχεία και για φυσικά πρόσωπα. «Για να αποκτήσει μια εταιρεία πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν ιδιώτη, θα πρέπει προηγουμένως αυτός να λάβει γνώση ότι πρόκειται να γίνει μια τέτοια αναζήτηση η οποία τον αφορά και να συναινέσει» καταλήγει ο κ. Παλόγλου.

Μερικά στοιχεία για την υπηρεσία:

Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες.
Η καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου που ενέχεται στις συναλλαγές αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την προστασία από επισφαλείς συνεργασίες και παρεπόμενες συνέπειες, μειώνει το λειτουργικό κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενισχύει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και συνδράμει στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αποτρέπονται συνεργασίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν προβληματικές ή/και ζημιογόνες, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η δημιουργία νέων.

Πρόσβαση & Δεδομένα
Δικαίωμα εγγραφής στην υπηρεσία έχουν επιτηδευματίες και συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων του Αστικού Κώδικα που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική, γεωργική ή άλλη επιχείρηση στην Ελληνική Επικράτεια, στο πλαίσιο της οποίας συναλλάσσονται με πίστωση και κρίνεται ότι αναλαμβάνουν σχετικό οικονομικό κίνδυνο και ως εκ τούτου καθίσταται απαραίτητος ο έλεγχος της φερεγγυότητας των αντισυμβαλλομένων τους και συνακόλουθα είναι προφανές το έννομο συμφέρον πρόσβασης στην συγκεκριμένη υπηρεσία.
Τα δεδομένα που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ΤΣΕΚ αφορούν σε στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) της Τειρεσίας ΑΕ και παρατίθενται:
αναλυτικά στοιχεία για το τρέχον έτος και την τελευταία τριετία καθώς και συγκεντρωτικά πέραν αυτής,
με σχετική ένδειξη αν έχουν τακτοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο,
πάντα σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες διαδικασίες και τους χρόνους τήρησης.
Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε:
Ακάλυπτες επιταγές
Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή
Αιτήσεις πτωχεύσεων – Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη
Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα)
Κηρυχθείσες πτωχεύσεις
Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου
Πλειστηριασμoύς ακινήτων
Πλειστηριασμούς κινητών
Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
Κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923
Παρέχονται επίσης στοιχεία Υποθηκών-Προσημειώσεων (ΣΥΠ):
Yποθήκες και
Προσημειώσεις υποθηκών.
Επίσης για κάθε αναζήτηση παρατίθενται (εφόσον υπάρχουν) χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος και τα στοιχεία μητρώου με βάση την τελευταία ενημέρωση που υπήρχε διαθέσιμη απο σχετικό κόμβο της ΓΓΠΣ: «Βασικά Στοιχεία για Μη Φυσικά Πρόσωπα και Φυσικά Πρόσωπα Επιτηδευματίες».
Η υπηρεσία διατίθεται από 08:00 – 20:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας (Τηλεφωνική Υποστήριξη: 09:00 – 16:00 εργάσιμες ημέρες).

Τρόπος Διάθεσης & Λειτουργίας
Διάθεση μέσω Internet
Η παροχή και χρήση της υπηρεσίας πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτύου (Internet). Το μόνο που απαιτείται από την πλευρά του χρήστη, εκτός από τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, είναι ένα πρόγραμμα πλοήγησης (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari κλπ) από οποιαδήποτε συσκευή (Smartphone, tablet, desktop computer, laptop).
Για την έναρξη χρήσης της υπηρεσίας απαιτείται:
Ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης
Προσκόμιση στα γραφεία μας ή διαβίβαση (με συστημένο ταχυδρομείο ή Courier) των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της υπηρεσίας έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και δυνατότητές της μέσω του site της υπηρεσίας https://tsek.teiresias.gr, χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση σε εξοπλισμό ή καμία επιπρόσθετη διαδικασία.
Η υπηρεσία διατίθεται από 08:00 – 20:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας (Τηλεφωνική Υποστήριξη: 09:00 – 16:00 εργάσιμες ημέρες).

Τρόποι ενημέρωσης / παροχής πληροφοριών
Μέσω της υπηρεσίας ΤΣΕΚ μπορείτε να αντλήσετε πληροφόρηση σχετικά με δεδομένα Οικονομικής Συμπεριφοράς με δύο τρόπους:
Αναζήτηση
Ενημέρωση για τα δεδομένα Οικονομικής Συμπεριφοράς μιας οικονομικής μονάδας μέσω χρήσης πληροφοριακών στοιχείων (ΑΦΜ, Επωνυμία, κλπ)
Αυτόματη Ειδοποίηση (Alert)
Σε περίπτωση που κάποια επιλεγμένη επιχείρηση εμφανίσει νέο δεδομένο Οικονομικής Συμπεριφοράς
Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του πελάτη που συμπληρώνει και υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, προσδιορίζει έναν (1) έως δύο (2) υπεύθυνους λειτουργίας (web officers), οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διαχείριση της υπηρεσίας από την πλευρά του πελάτη. Ο Web Officer έχει πλήρη δυνατότητα αναζήτησης και χρήσης της υπηρεσίας και επιπρόσθετα μπορεί να:
Αγοράζει πακέτα χρήσης
Ορίζει χρήστες και τις προσβάσεις τους (δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας αυτόματης ειδοποίησης και προσδιορισμός πιθανών όριων χρήσης – quotas)
Παρακολουθεί το ιστορικό αναζήτησης των χρηστών του

Τονίζεται ότι κατά την αίτηση εγγραφής είναι υποχρεωτικός ο ορισμός τουλάχιστον ενός web officer, ο οποίος μπορεί να είναι και ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος που υπογράφει την αίτηση, εφόσον αυτός το επιθυμεί.

Πλήρη Διαφάνεια στη Λειτουργία
Κάθε χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή τον πλήρη έλεγχο χρήσης της υπηρεσίας ΤΣΕΚ:
Άμεση γνώση του διαθέσιμου υπολοίπου του.
Πλήρη επισκόπηση, χωρίς χρέωση, του ιστορικού πρόσφατων αναζητήσεων που έχει εκτελέσει και των δεσμεύσεων για τις οποίες επιθυμεί να λαμβάνει αυτόματη ειδοποίηση. .
Πλήρη έλεγχο των αναζητήσεων που εκτελεί, έχοντας δυνατότητα να ορίσει τα κριτήρια αναζήτησης όσες φορές το επιθυμεί και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει καμία χρέωση αν δεν «ανοίξει» συγκεκριμένα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς.
Δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης, μέσα από το ΤΣΕΚ, με πλήρες και αναλυτικό ιστορικό των αιτημάτων και των απαντήσεων που έχει λάβει

Πηγή: www.eea.gr

Share.