Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου προκειμένου να προχωρήσει στην ανανέωση της παρουσίας του στο διαδίκτυο με τη μορφή αποκλειστικού μισθωμένου εξυπηρετητή για το διαδίκτυο (dedicated web server) για 1 έτος με τη μορφή Hardware/Software as a service (HaaS/SaaS), καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας προσφορές. Οι προδιαγραφές για τη μίσθωση θα είναι οι παρακάτω:

Hardware
Ετήσια ενοικίαση Web Server (H/Y) με επεξεργαστή QC Xeon τουλάχιστον 2,4GHz, Hard Disks 2×500 GB Hardware RAID 1 τουλάχιστον, μνήμη RAM 8 GB τουλάχιστον.
O web server θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet και να φιλοξενείται σε σύγχρονο datacenter στην Ελλάδα με όλες τις προδιαγραφές για αδιάλειπτη λειτουργία και προστασία από τις διακυμάνσεις του ρεύματος.

Software
Λειτουργικό σύστημα Linux Centos
Αριθμός διευθύνσεων (IP) : 4 τουλάχιστον
Μηνιαίος όγκος διαμεταγωγής δεδομένων (traffic) 100GB τουλάχιστον
Λογισμικό διαχείρισης Server : Plesk τελευταία έκδοση με άδεια για απεριόριστα domains
Σε περίπτωση που χρειαστεί η μεταφορά/μετάπτωση όλων των δεδομένων από τον υπάρχοντα μισθωμένο εξυπηρετητή του Επιμελητηρίου όλα τα έξοδα για το σκοπό αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται στη σχετική προσφορά (Ο υπάρχων μισθωμένος εξυπηρετητής είναι συμβατός με τις παραπάνω προδιαγραφές).
Η προσφορά επίσης πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν κόστη αρχικής παραμετροποίησης/ρύθμισης/εγκατάστασης του εξυπηρετητή και του λογισμικού που τον συνοδεύει PHP, MySQL, Perl, κλπ καθώς και του λογισμικού προστασίας BFD (Brute Force Detection)

Λοιπά στοιχεία
Η ετήσια μίσθωση θα ξεκινάει 24/9/2016 και θα λήγει στις 23/9/2017.
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά σε μηνιαία βάση για όλο το διάστημα του 1 έτους.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει επαρκή υποστήριξη (support) σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας είτε αυτή οφείλεται στο hardware (άμεση αντικατάσταση ανταλλακτικών) είτε στο software. Σε δε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα προς επίλυση του προβλήματος.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που διέπουν το δημόσιο.

Καλούνται οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας εξυπηρετητών διαδικτύου (web hosting) να καταθέσουν έγγραφη, υπογεγραμμένη και με σφραγίδα προσφορά μέσω ταχυδρομείου, Fax (2841023831), ή email (info@epimlas.gr) μέχρι την 20/9/2016 στις 14:00 μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση έπειτα από την αξιολόγηση και εισήγηση της επιτροπής προμηθειών του Επιμελητηρίου με βάση την οικονομικότερη προσφορά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

Share.