Σημαντική ενημέρωση για τα μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου

0
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για τις εταιρείες που είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., πλην των κεφαλαιουχικών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).
Συγκεκριμένα οι Ο.Ε.,Ε.Ε., ΣυνΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ κτλ που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ, έχουν υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής δήλωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.businessportal.gr) σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β3623/2014).
Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Υπενθυμίζεται ότι όλες οι επιχειρήσεις, από το έτος 2015, πρέπει να καταβάλλουν υποχρεωτικά και το ενιαίο τέλος τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ., είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΚΕΕΕ.
Η διαδικασία είναι απλή:
ΒΗΜΑ 1: Πιστοποίηση της επιχείρησης με την εγγραφή στο σύστημα μέσω του www.businessportal.gr για την λήψη των κωδικών πρόσβασης.

ΒΗΜΑ 2
: Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr.

BHMA 3
: Επιλέγουμε την κατάλληλη αίτηση  «Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης»

ΒΗΜΑ 4
: Πληρώνουμε το ετήσιο τέλος τήρησης της μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. για την επιχείρηση, με βάση την ταυτότητα πληρωμής καθώς και το παράβολο καταχώρησης.

ΒΗΜΑ 5
: Συμπληρώνουμε τα πεδία της αίτησης (ημερομηνία και κωδικός του αποδεικτικού της φορολογικής δήλωσης). Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα σας αποστείλει μέσω της πλατφόρμας την σχετική ανακοίνωση.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει
1. είτε με τον περιγραφόμενο ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr),
2. είτε με έντυπο τρόπο στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λασιθίου, η οποία αφενός μεν η αίτηση θα έχει έντυπη μορφή αλλά οι πράξεις ή/και τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση θα παραδίδονται είτε με ψηφιακό τρόπο είτε έντυπα. 
Share.