Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

0

Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020,
στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑΝΕΚ: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με
Τομεακές Προτεραιότητες», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 1.4 «Αναβάθμιση του
επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους
εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας» και την επενδυτική προτεραιότητα 3c: «Στήριξη της
δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών».

Share.