Ο θεσμός των ΕΟΦ (Authorised Economic Operator ΑΕΟ)

0

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, αναλαμβάνει σε σταθερή βάση πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.
Ειδικότερα, μεταξύ των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί, περιλαμβάνεται ο θεσμός του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator – ΑΕΟ), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ στο πλαίσιο των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για όλα τα Κ – Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2008 και στοχεύει στη διευκόλυνση του υγιούς εμπορίου και στην ενίσχυση της ασφάλειας της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ο θεσμός του ΑΕΟ προσδίδει αξιοπιστία στον οικονομικό φορέα που διαθέτει την σχετική άδεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά με τις τελωνειακές διαδικασίες, ενώ πλήθος ωφελειών, απορρέουν από την απόκτηση της εν λόγω ιδιότητας.
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει προγράμματα ΑΕΟ αμοιβαίας αναγνώρισης με πολλές τρίτες χώρες, σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Χώρας μας, των οποίων ο αριθμός βαίνει αυξανόμενος, με αποτέλεσμα η απόκτηση της ιδιότητας του ΑΕΟ να λειτουργεί
πολλαπλασιαστικά για την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.

Σχετικά έγγραφα:

Γενικές πληροφορίες
Το πρόγραμμα του ΕΟΦ

Share.