Μειοδοτικοί διαγωνισμοί αναπτυξιακών έργων

0

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας σε τρίτες χώρες. Το σύνολο των δωρεών από την ΕΕ και τα κράτη μέλη ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επίσης η ΕΕ προμηθεύεται πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαγωνισμών και δημοπρασιών.

Στο πλαίσιο της καλύτερης διάχυσης της πληροφόρησης και των ευκαιριών που διανοίγονται από τις ανωτέρω δράσεις της ΕΕ, στις ελληνικές επιχειρήσεις, παραθέτουμε τους ακόλουθους ιστοτοπους της ΕΕ για την εξεύρεση και αξιοποίηση πληροφοριών όσον αφορά διαγωνισμούς προμηθειών και προγράμματα αναπτυξιακής δράσης σε τρίτες χώρες :

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Αποτελεί τον βασικό ιστότοπο ενημέρωσης για την στρατηγική της ΕΕ σε τρίτες χώρες (country strategy papers). Επί του παρόντος υπάρχει πληροφόρηση σχετική με την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013) ενώ έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα αναρτηθούν πληροφορίες σχετικά με τον γενικότερο μεσοπρόθεσμο προσανατολισμό για τις αναπτυξιακές δράσεις της ΕΕ για την περίοδο (2014-2020).
Στρατηγική αναπτυξιακής δράσης ΕΕ

CIRCABC – Κέντρο επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, αφορά εξειδικευμένες πληροφορίες ειδικών ανά χώρα προγραμμάτων (national indicative programmes) την οποία μπορούν να πάρουν ιδιωτες ύστερα από εγγραφή τους στην ιστοσελίδα: Εξειδικευμένες πληροφορίες προγραμμάτων ανά χώρα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ για την ανάρτηση δημοπρασιών και διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δικτυακός Ιστότοπος TED (Tenders Electronic Daily):
Δημοπρασίες και διαγωνισμοί της EBRD και της ΕΕ

Δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών Οι προμηθευτές επιλέγονται μέσα από προσκλήσεις υποβολής προσφορών που εκδίδουν οι υπηρεσίες, τα λοιπά όργανα και οργανισμοί της Επιτροπής σε όλη την Ευρώπη:
Δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Η Γενική Διεύθυνση “Ανάπτυξη και Συνεργασία – EuropeAid” είναι υπεύθυνη για τη χάραξη των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ και τη χορήγηση βοήθειας μέσω προγραμμάτων και έργων σε όλο τον κόσμο: Χάραξη αναπτυξιακών στρατηγικών και χορήγηση βοήθειας

Σημειώνεται ότι ενώ οι πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες και υφιστάμενες αναπτυξιακές δράσεις της ΕΕ είναι διαθέσιμες και πρόσβασιμες, εντούτοις χαρακτηρίζονται από μεγάλη διασπορά που ενδεχομένως δυσχεραίνει την ανεύρεση τους. Δια τον λόγο αυτό προτρέπουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν την συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα της ΕΕ να προχωρήσουν τόσο σε εγγραφή και εξοικείωση με τους ανωτέρω ιστοτόπους, όσο και την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση τους προς εκμετάλλευση και αξιοποίηση τυχόν ευκαιριών.

Share.