Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑΝ ΙΙ 31/10/2014

0

Αποφάσεις Ορισμού, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, της 1ης Δεκεμβρίου 2014 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας, αντί της 31ης Οκτωβρίου 2014
Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις ορισμού, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα, της 1ης Δεκεμβρίου 2014 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας, αντί της 31ης Οκτωβρίου 2014, του σημείου 6 της με Α.Π. 7542/4208/Α2/30.06.2014 Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.
Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν όλες τις περιφέρειες εκτός από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.


Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος ως προς το Κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» και αντικαθίσταται ως εξής: «Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/6/2015».


Τροποποίηση της απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Δείτε εδώ το αρχείο της Απόφασης

Share.