Έναρξη υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στην δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» στις 12/3/2020

0

H πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 αναμένεται να ξεκινήσει στις 12/3/2020 και καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 12/5/2020 ώρα 15:00 μ.μ..

Η ηλεκτρονική υποβολής των προτάσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Συνοπτικά:
Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις της Κρήτης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση ενώ οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να αφορούν σε εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης (ERP, CRM, HRMS, Logistics, κ.α.), ευφυή συστήματα μεταφορών, εφαρμογές GIS, εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα), εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές ασφάλειας, ψηφιακή υπογραφή, αυτόματα συστήματα παραγγελιοληψίας (remote, κ.α.), βασικά ηλεκτρονικά συστήματα (τηλεφωνικό κέντρο, διαδίκτυο, wifi κ.α.), συνοδευτικό υλικό για την λειτουργία των ανωτέρω (Hardware).

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Η ημερομηνία σύστασης της επιχείρησης πρέπει να έιναι πριν την 1/1/2017 (να υπάρχουν τουλάχιστον 2 πληρεις διαχειριστικές χρήσεις).
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα δραστηριοποίουνται εντός της περιφέρειας Κρήτης.
Επιχορηγούνται μόνο επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας .
Απαιτείται η ύπαρξη νόμιμης άδειας λειτουργίας (σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης).
Αποκλείονται καθεστώτα franchise, shop in shop, δίκτυα πρακτόρευσης, κτλ.
Η βαθμολογία (βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης) πρέπει να ξεπερνά το 50/100 ώστε να υπαχθούν στους πίνακες αξιολόγησης (προς έγκριση).

Επιχορηγούμενες Δαπάνες:
Επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες πραγματοποιηθούν μετά τις 17/2/2020 και αφορούν σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, ή επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων. Επιδοτείται η αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, η αγορά σύγχρονου εξοπλισμού Τεχνολογιών/ Πληροφορικής/ Επικοινωνίων, καθώς και αγορά/ εγκατάσταση Λογισμικού. Αναλυτικά οι δαπάνες περιλαμβάνουν τα εξής (εφόσον σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης): 
Εξοπλισμός (Hardware)
-Servers με συνοδευτικά στοιχεία και λειτουργικό.
-Εξοπλισμός Δικτύου, Καλωδίωση, Wi-Fi υποδομή κτλ.
-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/ Laptop).
-Εξοπλισμός Γραφείου (Projectors, Scaners, Printers, κτλ).
-Τεχνολογικός Εξοπλισμός σχετικός με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Λογισμικό (Software)
-Εφαρμογές Γραφείου, Antivirus κτλ.
-Προγράμματα βελτιστοποίησης λειτουργίας (ERP, CRM, SCMS, WMS, PMS, HRMS).
-Εξειδικευμένα λογισμικά (customized).
-Ανάπτυξη Ιστοσελίδας (σε 2 γλώσσες) έως 2.000 ευρώ.
-Ανάπτυξη και Διαχείριση e-shop (σε 2 γλώσσες) έως 4.500 ευρώ.
Υπηρεσίες
-Συμμετοχή σε e-Marketplaces (Skroutz κτλ) εώς 3.000 ευρώ.
-Υπηρεσίες Digital Marketing (Google Adwords, Facebook ads, Social Media) έως 1.000 ευρώ.
-Υπηρεσίες μετάφρασης ιστοσελίδας έως 1.000 ευρώ.
-Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων έως 2.000 ευρώ.


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000,00 € έως 15.000.00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της αξίας του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών ενώ η διάρκεια υλοποίησης τους δε μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες.

Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης www.pepkritis.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr www.ank.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr, www.ependyseis.gr

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται:
1) από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο, τηλ. 2813404501 – e-mail : ioanmpal@mou.gr και
2) από την περιφερειακή μονάδα του ΕΦΕΑΠΕ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Iraklion Center κτίριο Β΄ – 2ος όροφος, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ. 281302400 E-mail: info@ank.gr.

Για τα μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου πληροφορίες παρέχονται καθημερινά 08:00-15:00 στα τηλέφωνα 2841022231 εσωτ .4 υπεύθυνος Ευάγγελος Δουλουφάκης

Share.