Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

0

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (Α’ 90) και μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 158/2013 (A’ 250), παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της αναλογούσας επιχορήγησης της επένδυσης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (A’ 8).

Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση της ως άνω ευεργετικής διάταξης, ότι η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων δύναται να εξυπηρετήσει σχετικά αιτήματα εντός του έτους, εφόσον αυτά υποβληθούν έως τις 23 Δεκεμβρίου 2013.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επισυνάπτεται στη παρούσα ανακοίνωση πρότυπο κείμενο εγγυητικής επιστολής.

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

Share.