Τις δράσεις του προγράμματος Horizon 2020 στον πρωτογενή τομέα για το 2013 και 2014 παρουσίασε η Κομισιόν

0

Τις δράσεις του προγράμματος Horizon 2020 στον πρωτογενή τομέα, για το 2013 και 2014, δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τομείς που θα περιλαμβάνει το κοινοτικό πρόγραμμα θα είναι η επισιτιστική ασφάλεια, η βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, η έρευνα σε θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα και η βιοοικονομία. Στόχος του προγράμματος θα είναι να συμβάλει στην επάρκεια υγιεινών τροφίμων υψηλής ποιότητας και στην ενίσχυση των προϊόντων βιολογικής προέλευσης, με βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτική χρήση των πόρων του πρωτογενούς τομέα. Ειδικότερα στην έρευνα που αφορά την παραγωγή τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι για το 2014 θα δοθεί προτεραιότητα στο να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες πριν τη συγκομιδή (εκτός της γεωργίας θα συμπεριληφθούν οι υδατοκαλλιέργειες και η αλιεία), με τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και των γενετικών πόρων και τη στήριξη της ποικιλομορφίας των αγροτικών προϊόντων. Για το 2015 το πρόγραμμα θα εστιασθεί στη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την αύξηση της παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Όσον αφορά τις δράσεις του προγράμματος, τα οποία θα έχουν σαν στόχο τη βιώσιμη παραγωγής τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Αειφόρο παραγωγή στην κτηνοτροφία
Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να έχουν σαν στόχο:
· Νέα χαρακτηριστικά απόδοσης που πρέπει να ενσωματωθούν στα συστήματα εκτροφής των διαφόρων εκμεταλλεύσεων, επιτρέποντας την επιλογή ζώων που θα είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στις περιβαλλοντικές αλλαγές
· Να καταστεί η Ευρώπη πρωτοπόρος στην επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων που είναι πλούσια σε πρωτεΐνες
· Ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία με την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών των ζώων και μείωση της χρήσης αντιβιοτικών
· Αυξημένο επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων
· Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της κτηνοτροφίας
· Βελτίωση βιωσιμότητας και ικανότητας καινοτομίας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
· Αυξημένη κοινωνική αποδοχή του επαγγέλματος των κτηνοτρόφων

Αειφόρο παραγωγή στη γεωργία
Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να έχουν σαν στόχο:
· Βελτίωση του εδάφους και των επιφανειακών υδάτων.
· Μείωση των μολύνσεων του εδάφους από τοξικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα.
· Διατήρηση της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής
· Επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών με στόχο την αειφόρο παραγωγή στη γεωργία
· Επιστημονική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του εδάφους
· Μείωση της διάβρωσης και βελτίωσης της ποιότητας και της δομής του εδάφους
· Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαίων γεωργών μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής
· Μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των καλλιεργειών, με την καλύτερη εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας και την ορθολογική χρήση εισροών, νερού άρδευσης και φυσικών πόρων.

Πρακτικές λύσεις αντιμετώπισης των παράσιτων που προσβάλλουν τα φυτά
Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να έχουν σαν στόχο:
· Αποτελεσματικές λύσεις για την πρόληψη και τη διαχείριση των παρασίτων
· Επιστημονική υποστήριξη για την ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών στην ΕΕ
· Ανάπτυξη εργαλείων και στρατηγικών με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της προσαρμοστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αλλαγής
· Επιπτώσεις σε γεωργική και δασική παραγωγή και πρακτικές διαχείρισης κινδύνων

Βελτίωση της ποιότητας του εδάφους
Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να έχουν σαν στόχο:
· Μεθόδους για τη βελτίωση της ποιότητας των εδαφών
· Αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της απόδοσης σε συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες μέσω πρακτικών βελτίωσης του εδάφους
· Στήριξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ περιβαλλοντικών στόχων και ανάπτυξη περαιτέρω των γεωργοπεριβαλλοντικών πολιτικών στην ΕΕ

Προστασία γενετικών πόρων και της γεωργικής ποικιλομορφίας
Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να έχουν σαν στόχο:
· Βελτίωση διαχείρισης και αξιολόγησης των γενετικών πόρων
· Οικονομικά οφέλη σε εξειδικευμένα συστήματα παραγωγής συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας
· Προώθηση των παραδοσιακών καλλιεργειών
· Αύξηση της διάθεσης τροφίμων υψηλής ποιότητας με οφέλη στην υγεία των καταναλωτών
· Οικονομικά οφέλη στους παραγωγούς με στόχο την δημιουργία νέων προϊόντων και τη διακίνησή τους σε νέες αγορές
· Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία των γενετικών πόρων.
· Πιο εκτεταμένη χρήση των γενετικών πόρων στη γεωργία και τη δασοκομία
· Υποστήριξη καινοτομιών στην κτηνοτροφία και τη γεωργία με στόχο την επισιτιστική ασφάλεια.

Πηγή : agrotypos.gr

Share.