ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

0

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα στις 30 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα  και ,ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου διενεργήθηκε κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, για την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών που θα συμμετέχουν στις επιτροπές του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που θα συγκροτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων κατά την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
Η κλήρωση έγινε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 117/11-7-2018 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λασιθίου.
Μετά τη συμπλήρωση της ώρας διεξαγωγής, η Αναπλ. Διευθυντήρια, Ειρήνη Γκερεδάκη , παρουσία της υπαλλήλου Μαριλένας Βούλγαρη και του ειδικού συνεργάτη Ευάγγελου Δουλουφάκη, προχώρησε στην κλήρωση των μελών των Επιτροπών από τους αναφερόμενους υπαλλήλους στον κατάλογο που απέστειλε το Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αριθ. πρωτ. 168879/23-7-2018) στον οποίο συμπληρώθηκαν τα ονόματα 2 μόνιμων υπαλλήλων του Επιμελητηρίου Λασιθίου και ενός ειδικού συνεργάτη.
Η κλήρωση έγινε με τη χρήση κληρωτίδας στην οποία τοποθετήθηκαν αριθμημένοι κλήροι, ο αριθμός των οποίων αντιπροσωπεύει τον αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο στον ανωτέρω κατάλογο.
Πρώτα διενεργήθηκε η κλήρωση για τα τακτικά μέλη κάθε επιτροπής και μετά για τα αναπληρωματικά της. Μάλιστα για τη διασφάλιση της διαφάνειας της σχετικής διαδικασίας παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θωμάς Χαριτάκης.
Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε πινάκα κατά σειρά κλήρωσης
Α. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης
Β. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών.
Γ. Επιτροπή παραλαβής
Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 117/11-7-2018 της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λασιθίου και προκείμενου να διευκολυνθεί η λειτουργία της Υπηρεσίας , λόγω ότι δεν είναι εύκολο να είναι παρόντες οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου κατά την διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης καθώς και την παραλαβή αγαθών  και υπηρεσιών, στις επιτροπές: α) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και γ) Επιτροπή Παραλαβής υπηρεσιών και αγαθών, θα μετέχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και ο ειδικός συνεργάτης του Επιμελητηρίου. Συνεπώς, ως τακτικά μέλη στις εν λόγω επιτροπές ορίζονται οι υπάλληλοι Ειρήνη Γκερεδάκη , Μαριλένα Βούλγαρη και ο ειδικός συνεργάτη του Επιμελητηρίου Λασιθίου κος Ευάγγελος Δουλουφάκης , οπότε κλήρωση έγινε για τα τρία αναπληρωματικά μέλη των εν λόγω επιτροπών.
Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε πίνακα κατά σειρά κλήρωσης (Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη, αντίστοιχα κατά σειρά αρίθμησης σύμφωνα με την κλήρωση):
Α. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης – Άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016:
Τακτικά μέλη
Α/Α
1. Ειρήνη Γκερεδάκη
2. Μαριλένα Βούλγαρη
3. Ευάγγελος Δουλουφάκης
Αναπληρωματικά μέλη
Α/Α
1. Μάριος Βδοκάκης (Αναπληρωτής της κας Ειρήνης Γκερεδάκη)
2. Μαρία Γεροντή (Αναπληρώτρια κας Μαριλένας Βούλγαρη)
3. Εμμανουήλ Ζαφειράκης ( Αναπληρωτής κου Ευάγγελου Δουλουφάκη)

Β. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών του άρθρου 221 παρ. 11 εδάφιο α του Ν. 4412/2016.
Τακτικά μέλη
Α/Α.
1. Χριστίνα Κανλή
2. Ευσταθία – Θεονύμφη Κριτσωτάκη
3. Στερεή Κριτσωτάκη
Αναπληρωματικά μέλη
Α/Α.
1. Ελένη Λαμπράκη (Αναπληρώτρια της κας Χριστίνας Κανλή)
2. Κωνσταντίνος Μαντζουράνης ( Αναπληρωτής της κας Ευσταθίας – Θεονύμφης Κριτσωτάκη)
3. Άννα Μουτάκη (Αναπληρώτρια της κας Στερεή Κριτσωτάκη)

Γ. Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών – Άρθρο 221 παρ. 11 εδάφιο β του Ν. 4412/2016.
Τακτικά μέλη.
Α/Α/
1. Ειρήνη Γκερεδάκη
2. Μαριλένα Βούλγαρη
3. Ευάγγελος Δουλουφάκης
Αναπληρωματικά μέλη
Α/Α
1. Στέλλα Μπαμπούλη (Αναπληρώτρια της κας Ειρήνης Γκερεδάκη)
2. Εμμανουήλ Ρουκουνάκης (Αναπληρωτής της κας Μαριλένας Βούλγαρη)
3. Ειρήνη Τρεβιζάκη (Αναπληρώτρια κου Ευάγγελου Δουλουφάκη)

Η Θητεία των μελών των ως άνω Επιτροπών ισχύει για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί, ενώ με ευθύνη της Αναπλ. Διευθύντριας κας Ειρήνης Γκερεδάκη το πρακτικό κλήρωσης διαβιβάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκρισή του, ενώ θα διαβιβαστεί και στα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη προκειμένου να λάβουν γνώση. Τέλος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Για την κλήρωση:

Ειρήνη Γκερεδάκη Ευάγγελος Δουλουφάκης Μαριλένα Βούλγαρη

Share.