Περιφερειακή εξειδίκευση και επιχειρηματικότητα – 18ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ)

0

Με το 16ο επιστημονικό συνέδριo του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων «Η Περιφερειακή Διάσταση της Νέας Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020», που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2010 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ξεκίνησε η επιστημονική συζήτηση για την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 2014 – 2020. Απ’ αυτή αναδείχθηκε η προοπτική να μετατραπεί η μεγάλη πρόκληση του 2020 για τη χώρα μας σ’ ευκαιρία ενδογενούς ανάπτυξης, με ένα μίγμα στρατηγικής διαμορφούμενο από τις στρατηγικές των «μοναδικών χαρακτηριστικών ιδιοτήτων», των «πολιτικών ευκαιριών» και των «απεριόριστων ιδεών» για ανάπτυξη, με την εδαφική διάσταση και την κατά τόπους προσέγγιση και εξειδίκευση ν’ αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο υλοποίησής τους.

Τρία χρόνια μετά, ο επίσημος κρατικός σχεδιασμός θέτει γενικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της χώρας που βασίζονται και εξυπηρετούν τη στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 και την ανάγκη αλλαγής του αναπτυξιακού υποδείγματος με βάση τις ανάγκες και το δυναμικό (τις δυνατότητες) των περιφερειών της χώρας. Πρόκειται συνθετικά για την αποκαλούμενη πλέον «Στρατηγική έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης» (Regional Smart Specialisation Strategy), που διέπει την κατάρτιση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της περιόδου 2014 – 2020, όπως υπαγορεύεται από τη νέα Κοινοτική πολιτική για τη συνοχή, και μάλιστα ως «εκ των προτέρων επιβαλλόμενος όρος» (ex-ante conditionality).

Επ’ αυτού ο Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων θέλει να δηλώσει την αμέριστη συμπαράστασή του καθώς και ότι είναι σε θέση να συνδράμει το έργο του αναπτυξιακού προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020 και ιδιαίτερα της έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης, σε εθελοντική μόνο βάση και σχέση όπως το Καταστατικό του Συνδέσμου ορίζει. Ο επιστημονικός διάλογος για την «περιφερειακή εξειδίκευση» κορυφώνεται στο 18ο Συνέδριό του Συνέσμου, στις 8 και 9 Μαίου 2014 στο Ηράκλειο Κρήτης, που συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης, το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Περιοδικό Regional Science Inquiry.

Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, θα συμβάλει στη διεξαγωγή του Συνεδρίου και στον αποτελεσματικό επιστημονικό διάλογο στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας για το 2020 και πέραν αυτού.

Share.