Πανεπιστήμιο Κρήτης : Σύστημα Καταχώρησης Βιογραφικών και Θέσεων Εργασίας (Workfinder)

0

Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί συμβουλευτική υπηρεσία που απευθύνεται στους/στις φοιτητές/-τριες και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση όσον αφορά τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας και την ενδεχόμενη συνέχιση των σπουδών τους. Στηρίζει τους/τις φοιτητές/-τριες και αποφοίτους στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και στις ενέργειες μετάβασής τους στην αγορά εργασίας, ανακοινώνοντας διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Για την επίτευξη των στόχων του, το Γραφείο Διασύνδεσης έχει αναπτύξει, σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει ένα νέο, καινοτόμο – πολυπαραμετρικό Σύστημα Καταχώρησης Βιογραφικών και Θέσεων Εργασίας (Workfinder). Στο σύστημα αυτό, αφενός οι φοιτητές και πτυχιούχοι που αναζητούν εργασία, καταχωρούν το βιογραφικό τους σημείωμα – και ενδεχομένως άλλες δεξιότητες, και αφετέρου οι εργοδότες (επιχειρήσεις / οργανισμοί) που αναζητούν στελέχη, καταχωρούν κενές θέσεις εργασίας – που ενδεχομένως απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες, με στόχο την αντιστοίχιση (matching) της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ειδοποίησης (alert) των φοιτητών / αποφοίτων και των επιχειρήσεων / φορέων της αγοράς εργασίας που έχουν καταχωρηθεί σ’ αυτό.

Το workfinder βασίζεται στην – πολύ κρίσιμη / χρήσιμη στην παρούσα (δομική) συγκυρία – λογική:
(α) Της εξειδικευμένης αντιστοίχισης (matching) ανάμεσα στους εργοδότες, που ζητούν συγκεκριμένες δεξιότητες / προσόντα και τους υπό αναζήτηση εργασίας φοιτητές και αποφοίτους (όχι μόνον του Πανεπιστημίου Κρήτης), που διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες / προσόντα.
(β) Της άμεσης ειδοποίησης (alert) των ενδιαφερομένων, όταν κάποιο επιτυχές – ως άνω – match έχει εντοπιστεί.

Το εν λόγω σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις / φορείς που αναζητούν προσωπικό, καθώς μέσω αυτού μπορούν:
1. να καταχωρούν δωρεάν κενές θέσεις εργασίας,
2. να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλους τους πτυχιούχους / χρήστες του συστήματος που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση εργασίας, καθώς επίσης να βλέπουν το βιογραφικό τους σημείωμα,
3. να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους.

Δεδομένης της χρησιμότητας του workfinder, το Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση στο Ηράκλειο για την παρουσίαση του συστήματος στις επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας. Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 01 Μαρτίου 2014, ημέρα Σάββατο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Βασιλικά Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Β’, Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο
τηλ.: 2810 394010/20, fax: 2810 394021
e-mail: gvenianaki@admin.uoc.gr, fbounialetou@admin.uoc.gr
web site: http://dasta.uoc.gr/career

Share.