Ανακοίνωση Κλήρωσης για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011)

0

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011) «Στις περιπτώσεις που για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.

Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».

Κατ ́ εφαρμογή των ανωτέρω, σας ανακοινώνουμε ότι στις (διόρθωση αντί Δευτέρας) 9 Αυγούστου 2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. θα λάβει χώρα η κλήρωση για την ανάδειξη των μελών των ακόλουθων τριμελών επιτροπών του Επιμελητηρίου Λασιθίου, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη:

  • Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης,

  • Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων

  • Επιτροπή παραλαβής

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/4-11-11 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου (1ος όροφος) από τους υπαλλήλους:

1) Γκερεδάκη Ειρήνη 2) Μαριλένα Βούλγαρη και 3) τον ειδικό Σύμβουλο Ευάγγελο Δουλουφάκη

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Λασιθίου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΕΡΕΔΑΚΗ

Share.