Όλο

το

Λασίθι

σε

μια

σελίδα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ

ΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΑΣ

i@blue MED 2014-2020

Το Επιμελητήριο Λασιθίου ανακοινώνει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Έργου
i@blue στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, στα πλαίσια του προγράμματος
MED2014-2020.
Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση και ενίσχυση του
θαλάσσιου τουρισμού και ειδικότερα του κλάδου yachting, στην
δημιουργία ενός Μεσογειακού διακρατικού δικτύου εταιριών του κλάδου
καθώς και στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης
για τον εν λόγο κλάδο που θα ενσωματώνουν τους 3 πυλώνες της
βιωσιμότητας (περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική),
Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2017.

https://iblue.interreg-med.eu/