Επιμελητήριο Λασιθίου : Οργάνωση και διαδικασία είσπραξης συνδρομών

0

Άγιος Νικόλαος 8/5/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1165

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λασιθίου, έχοντας υπόψη:

1. Την διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 75 του Νόμου 4497/2017 «περί του θεσμού των Επιμελητηρίων.
2. Την με αριθ. 32/28-2-2018 πράξη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λασιθίου για την ανάθεση της είσπραξης των οφειλομένων σε αυτό συνδρομών σε τρίτα φυσικά πρόσωπα με σύμβασης μίσθωσης έργου ή αμοιβή που καθορίζεται σε ποσοστό.

Προκειμένου να προβεί στη σύναψη συνεργασίας με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και αντικείμενο σχετικό με την οργάνωση και διαδικασία είσπραξης συνδρομών από τα μέλη του στις πόλεις Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία.

Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τους όρους της παρούσας να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.
1. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης και διαδικασίας είσπραξης συνδρομών από τα μέλη του στον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία, τόσο του τρέχοντος έτους όσο και των παρελθόντων ετών.
2. Η διάρκεια της συνεργασίας και ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής του συνεργάτη θα καθοριστεί από την Δ.Ε. του Επιμελητηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Τα φυσικά πρόσωπα να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νομικά πρόσωπα να έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (προκειμένου για άνδρες). Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Να μην διώκονται για κακουργήματα και να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπείας, λαθρεμπορίας και να μην τελούν δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, οι έχοντες εμπορική ιδιότητα να μην τελούν υπό πτώχευση ή να εκκρεμεί έκδοση απόφασης για πτώχευση και τα νομικά πρόσωπα να μην έχουν λυθεί.
Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. Να μην διώκονται και δε μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω των έξι μηνών. Να αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης με δήλωσή τους στην Αίτηση Υποψηφιότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ενδιαφέροντος τους έως τις 30/5/18 και μέχρι την 12ην ώρα πρωινή στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου (Ι Κουνδούρου 17 Άγιος Νικόλαος, τηλ.: 2841022231,27150), καταθέτοντας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια αρχή στην οποία θα δηλώνει ότι πληρούνται οι αναφερόμενες παραπάνω προϋποθέσεις.
Πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οι εισπράκτορες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογική , ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει κατά την απόλυτη κρίση της ότι δεν πληροί κανείς εκ των ενδιαφερομένων  τις προϋποθέσεις για την επιλογή του, ως συνεργάτη του.
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί με την ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, στον ιστότοπο (site) του Επιμελητηρίου και στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου, που στεγάζονται τα γραφεία του.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Θωμάς Χαριτάκης

Share.