Όλο

το

Λασίθι

σε

μια

σελίδα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ

ΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΑΣ

Ενηµερωτική ηµερίδα µε τίτλο: «Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης – Εργαλείο Ανάπτυξης – Σήµατα «κρήτη», «κρητική κουζίνα» & «κρητικό µπακάλικο»

0

Η Περιφέρεια Κρήτης & η Αγροδιατροφική Σύµπραξη, προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο σε ενηµερωτική ηµερίδα µε τίτλο: «Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης – Εργαλείο Ανάπτυξης – Σήµατα «κρήτη», «κρητική κουζίνα» & «κρητικό µπακάλικο» Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιεράπετρας (∆ηµοκρατίας 31, Ιεράπετρα).
Ώρα προσέλευσης: 17:30

46 KBΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
Share.